เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่าน 456 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  สำรวจในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A (BP51 – BP51/95) อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม.
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP51/68 – BP51/95 ได้จำนวน ๓๔ หลัก
๓.๑.๒  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๒๓ หลัก
๓.๑.๓  ปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๒ หลัก
๓.๑.๔  ตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๑๒ สายงานวงรอบ
๓.๑.๕  ทาสีและถ่านรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers
๓.๑.๖  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A ได้ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๗  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๔.๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๖ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบแนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยว จะเป็นอันตรายมากเมื่อฝนตกและถนนลื่น ส่วนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหน้าผา ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อทำถนนเลียบแนวชายแดน
ของฝั่งไทย ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ระหว่างการเดินทางและทำการสำรวจ
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้สภาพถนนและ
ภูมิประเทศที่ทำการสำรวจเปียกและลื่นดังนั้นระหว่างการเดินทางและปฏิบัติงาน
ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
๓.๓  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร
เข้าร่วมสัมมนาด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (จังหวัดสงขลา/รัฐเคดาห์)
เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๗ ณ โรงแรมแกรนด์ โอลิเวอร์ อ.สะเดา จว.ส.ข.
–  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร
เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๒
เมื่อ ๒๖ – ๒๘ พ.ย.๕๗ ณ โรงแรม ADYA เกาะลังกาวี รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย