เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่าน 406 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง และบริเวณที่สันปันน้ำถูกทำลาย ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายนำข้อมูลผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณ
ช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. มาจัดทำแผนผังสนาม
มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๙ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีความเห็น
แตกต่างกันในการลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนามเป็น ๒ ทิศทาง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานและความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแนวสันปันน้ำ
ของแต่ละฝ่าย เพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะนำ (Instruction) วิธีการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดน ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๒.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันเดินสำรวจตรวจสอบหมุดควบคุมรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ของเดิมบริเวณทุ่งหนองบัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบ
ในการวางแผนการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมดังกล่าว
๒.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานบริเวณ
ที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๔  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS
บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว ในฝั่งลาวตอนใต้ที่ถูกทำลายอีก จำนวน ๕ จุด แล้วเสร็จ
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๒๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘