เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

อ่าน 376 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – หลักเขตแดนที่ ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR
ปี ๒๕๔๖ สำรวจในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๒  กรุยแนวสำหรับสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๒
๑.๑.๓   จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑๒ – หลักเขตแดนที่ ๗) คิดเป็นร้อยละ ๑๒ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๑ – ๑๔ พ.ย.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี เปลี่ยนหลังคาติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างและพัดลม ศาลาประชาคมบ้านอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๕ พ.ย.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านอาโพน ต.อาโพน อ.บัวเชด จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๗๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนโรงเรียนบ้านอาโพนที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ พื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน พ.ย.๕๗ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด
กับระเบิดและขวาก ดังนี้
๑.๓.๒.๑  ลูกกระสุน ค. ขนาด ๖๑ มม. จำนวน ๑๑ ลูก บริเวณทิศตะวันตกของหลักเขตแดนที่ ๑๒ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๔๕ ม.
๑.๓.๒.๒  ลูกจรวด RPG-2 จำนวน ๑ ลูก บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๒ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๐๐ ม.
๑.๓.๒.๓  กล่องบรรจุชนวน ชนิด M 605 จำนวน ๓ อัน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๒ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๓๐ ม.
๑.๓.๒.๔  ขวาก (ล้มลุก) จำนวน ๑๕๑ อัน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที ๑๒ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๘๕ – ๑๗๕ ม.