เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

อ่าน 487 ครั้ง

ด้านเมียนมา
งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย  – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบ
สภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ พื้นที่ จว.ช.ร.  จว.ช.ม. จว.ม.ส. และ จว.ต.ก. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง และแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ สรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓ บริเวณ
บ้านเสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๓ ที่เป็นหลักไม้
ตรวจพบเพียงตอไม้ บริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๓ ชุดปฏิบัติงานสนามฯ
จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้ว คาดว่า
หลักเขตแดนที่ ๓ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q LA 595542 ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจปี
พ.ศ.๒๕๑๓ พบหลักเขตแดนที่ ๓ เป็นหลักไม้วางนอนอยู่บริเวณดังกล่าว
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๔ บริเวณ
บ้านห้วยต้นนุ่น หมู่ ๔ ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๔ ตรวจพบเพียงตอไม้ บริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๔  ชุดปฏิบัติงานสนามฯ จึงพิจารณา ลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๔ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q LA 686769 ซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งเก่าของฐานปฏิบัติการทหารเมียนมา และมีการขุดหลุมบุคคลโดยรอบ ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจปี พ.ศ.๒๕๑๓
พบหลักเขตแดนที่ ๔ ตั้งอยู่บริเวณบ้านห้วยต้นนุ่นเช่นกัน
๓.๑.๓  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๖ บริเวณ
บ้านห้วยฟาน หมู่ ๕ ต.ขุนยวม อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๖ ตรวจพบเพียงกองหินกระจายอยู่รอบบริเวณ ชุดปฏิบัติงานสนามฯ จึงพิจารณาลักษณะ
สภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๖ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q LB 712096 บริเวณทางเหนือของช่องทางห้วยแม่สุริน ซึ่งข้อมูล
ผลการสำรวจปี พ.ศ.๒๕๑๓ คาดว่ากองหินที่อยู่บริเวณทางเหนือของช่องทาง
ห้วยแม่สุรินนี้ เป็นที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๖
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๗๐
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่วางไว้เดิมจึงมีความจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการสำรวจ
๓.๒.๒  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสูงชันป่าไม้รกทึบต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเป็นพิเศษ เช่นงู ตะขาบ เป็นต้น