เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

อ่าน 426 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่ฝั่งไทยด้านตะวันออก
และในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาทั้งหมด เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้ง
หลักเขตแดนที่ ๑๕
๑.๑.๒  สำรวจรายละเอียดของทางน้ำ (ห้วยเสม็ด) ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕
๑.๑.๓  ผลการสำรวจไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๕ (หลักคอนกรีต) ทั้งนี้
ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งที่ถูกต้อง
ของหลักเขตแดนเดิมในอดีต และได้กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕ ที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาจัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๙
๑.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ รวมทั้งบริเวณพื้นที่สำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๕ มีพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงเป็นบ่อนคาสิโนของกัมพูชา จึงมีความจำเป็นต้องให้ฝ่ายกัมพูชาประสานขออนุญาตจากเอกชนเจ้าของพื้นที่ก่อนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๒.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน มี.ค.๕๗ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด
๑.๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – กัมพูชา
๑.๒.๓.๑  เมื่อ ๑๒ – ๑๔  มี.ค.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีห้องน้ำและห้องเก็บของศาลาประชาคมบ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๓.๒  เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ มี.ค.๕๗  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสีห้องน้ำ วัดพัฒนาธรรมาราม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๔.๓  เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๗ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ บ้านด่าน ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๒๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านด่าน ด้วย
๑.๓  อื่น ๆ
–  พล.ท. นพดล  โชติศิริ จก.ผท.ทหาร และคณะรวม ๑๐ นาย เดินทางมาตรวจการปฏิบัติงานทางเทคนิค และบำรุงขวัญเจ้าหน้าที่กองสนามฯ ระหว่าง
๘ – ๑๙ มี.ค.๕๗