เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่าน 445 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ตามขั้นตอนที่ ๑ ของ TOR ปี ๒๕๔๖ สำรวจ
ในพื้นที่ จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของ
หลักเขตแดนไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทำการสำรวจ จำนวน ๖ หลัก (หลัก ๑๒ – ๗) โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจค้นหาสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๒ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๒ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓   จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลัก ๑๒ – ๗) คิดเป็นร้อยละ ๖ ของแผนงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๑.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วม
ไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๒๐ – ๒๓ ต.ค.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี เปลี่ยนหลังคาติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างและพัดลม ศาลาประชาคมบ้านขยอง ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๒๔ ต.ค.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านขยอง ต.ตาตุม อ.สังขะ จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทนโรงเรียนสตรีวิทยาสมาคมที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าทึบ พื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ก.ย.๕๗ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด
๑.๔  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  ร.อ. เสมา  กระต่ายทอง รอง หัวหน้าชุดอำนวยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจและวิชาการทหาร ได้นำ นนร.
สาขาวิศวกรรมแผนที่ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๒๕ นาย และคณาจารย์ จำนวน ๕ นาย รวมจำนวน ๓๐ นาย เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงาน ณ กองสนามสำรวจและ
จัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา อ.สังขะ จว.ส.ร. และเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน
ในภูมิประเทศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรช่องจอม (หลักเขตแดนที่ ๑๕) อ.กาบเชิง จว.ส.ร. เมื่อ ๒๘ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐