เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่าน 440 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย  ร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – F บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. รวมระยะทางประมาณ ๒๘.๙ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจในพื้นที่เร่งด่วน IV ตอน A (BP51 – BP51/95) บริเวณฯ อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม.
๓.๑.๑  ทำการสำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ตั้งแต่ BP51/A – BP51/95 ได้จำนวน ๑๑๑ หลัก
๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP51/A – BP51/67 ได้จำนวน ๗๗ หลัก
๓.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A ได้ร้อยละ ๖๔
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๒.๙๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ (ของระยะทาง ๒๘.๙ กม.)
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศการเข้าถึงพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นถนนเลียบ
แนวชายแดนซึ่งแคบและคดเคี้ยว จะเป็นอันตรายมากเมื่อฝนตกและถนนลื่น ส่วนบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นหน้าผา ซึ่งเกิดจากการตัดภูเขาเพื่อทำถนนเลียบแนวชายแดน
ของฝั่งไทย ดังนั้นเจ้าหน้าที่สำรวจ และชุด รปภ. ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ
และระมัดระวัง ระหว่างการเดินทางและทำการสำรวจ
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกเกือบทุกวันทำให้สภาพถนนและ
ภูมิประเทศที่ทำการสำรวจเปียกและลื่นดังนั้นระหว่างการเดินทางและปฏิบัติงาน
ต้องมีความระมัดระวัง
๓.๓  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  พ.อ. ศรายุทธ์  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการ “การประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๒” (BORDER MANAGEMENT WORKING GROUP : BMWG – 22) ในวันที่ ๓๑ ต.ค.๕๗ ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.