เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

อ่าน 475 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง และบริเวณที่สันปันน้ำถูกทำลาย ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายนำข้อมูลผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณ
ช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. มาจัดทำแผนผังสนาม
มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๙ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากมีความเห็น
แตกต่างกันในการลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนามเป็น ๒ ทิศทาง ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานและความเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาแนวสันปันน้ำ
ของแต่ละฝ่าย เพื่อรายงานตามลำดับชั้นต่อไป
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะนำ (Instruction) วิธีการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดน ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๒.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันตรวจภูมิประเทศบริเวณทุ่งหนองบัว โดยร่วมกันพิจารณารายละเอียดภูมิประเทศที่สำคัญต่าง ๆ เช่น จุดการรังวัด สิ่งที่จะทำการสำรวจเก็บรายละเอียด เป็นต้น เพื่อนำมาปรับแก้ Instruction และวางแผน
การสำรวจต่อไป
๒.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๓.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันคำนวณผลการรังวัดค่าพิกัด
หลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๗ พร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบหลักเขตแดน แล้วเสร็จ
ส่วนหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ ปัจจุบันยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ เนื่องจาก
มีกองหินถล่มทับบริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดน
๒.๓.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกัน จัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗
(ภูโจ๊ะโก๊ะ) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๔  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว ในฝั่งลาวตอนใต้ที่ถูกทำลายอีก จำนวน ๕ จุด แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๑๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบกในปีงบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๖  ร.อ. เสมา  กระต่ายทอง รอง หัวหน้าชุดอำนวยการศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจและวิชาการทหาร ได้นำ นนร. สาขาวิศวกรรมแผนที่ ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๒๕ นาย และคณาจารย์ จำนวน ๕ นาย
รวมจำนวน ๓๐ นาย เข้าเยี่ยมชมสถานที่และศึกษาดูงาน กองสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ณ ห้องประชุมศุลกากรช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานในภูมิประเทศบริเวณทุ่งหนองบัว อ.สิรินธร จว.อ.บ. ใน ๒๙ ต.ค.๕๗ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐