เดือน กันยายน ๒๕๕๗

อ่าน 399 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่ความเร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.สะเดา และ อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่ความเร่งด่วน VII ตอน A – B  อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม.
รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A (BP51 – BP51/95) ระยะทางประมาณ ๔.๖ กม. บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล. ซึ่งอยู่ในแผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  รวบรวมเอกสาร ข้อมูล และคำนวณงานเตรียมพร้อมก่อน
การปฏิบัติงาน
๓.๑.๒  ลาดตระเวนพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาเลเซีย บริเวณเส้นทาง
ที่ใช้ในการเดินทางเข้าปฏิบัติงาน
๓.๑.๓  ตรวจเปรียบเทียบเอกสารที่ใช้ในการสำรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาเลเซีย
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา หลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๓.๒  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  เมื่อ ๙ – ๑๒ ก.ย.๕๗ พ.อ. ชัยวัฒน์  พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/
ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย พร้อมคณะ ๕ นาย เดินทางไปประชุมคณะอนุกรรมการ จัดทำบันทึกประวัติศาสตร์การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๖ ณ เมืองพอร์ทดิคสัน รัฐเนกรีเซมบีลัน ประเทศมาเลเซีย
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  เป็นพื้นที่ที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใต้ ดังนั้นการเดินทางไปปฏิบัติงานในแต่ละวันต้องจัดระบบการรักษา
ความปลอดภัยให้รอบคอบ
๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศ ในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกเกือบทุกวัน
ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน และเครื่องมือสำรวจของเจ้าหน้าที่ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องวางแผน การปฏิบัติงานในแต่ละวันให้ดี เพื่อให้ได้ผลงานตามที่วางแผนไว้ และต้องดูแลเครื่องมือสำรวจเป็นอย่างดีไม่ให้เปียกฝน