เดือน กันยายน ๒๕๕๗

อ่าน 411 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง และบริเวณที่สันปันน้ำถูกทำลาย ร่วมกับฝ่ายลาว โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๑  บริเวณช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.
ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายนำข้อมูลผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณช่องน้ำหลุ มาจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๙ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือ บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว)
๒.๒.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะนำ (Instruction) วิธีการด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดน ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ.
๒.๓.๑  ทั้งสองฝ่ายร่วมกันก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๗ (บนหน้าผา) พร้อมทั้งร่วมกันรังวัดค่าพิกัดหลักเขตแดน ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GPS
แล้วเสร็จ
๒.๓.๒  ทั้งสองฝ่ายร่วมกันคำนวณผลการรังวัดค่าพิกัดหลักเขตแดนพร้อมทั้งจัดทำเอกสารประกอบหลักเขตแดน แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๔  การรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว ในฝั่งลาวที่ถูกทำลาย ทั้งสองฝ่ายร่วมกันวางแผนการปฏิบัติงานรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว ในฝั่งลาวตอนใต้ที่ถูกทำลายที่ยังคงเหลืออีก จำนวน ๕ จุด
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ ๘๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบกในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๖  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  เมื่อ ๙ ก.ย.๕๗ กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) ปฏิบัติการจิตวิทยาประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบก
ร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ รร.นิคมสร้างตนเอง ๓ ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.
โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก ทั้งนี้ กองสนามฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬา และท่อซีเมนต์ ในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนให้กับ รร.นิคมสร้างตนเอง ๓ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย