เดือน กันยายน ๒๕๕๗

อ่าน 375 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร. ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา
เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑.๑  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓
๑.๑.๒  ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑๓ เป็นหลักคอนกรีต ทั้งนี้
ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับที่ตั้งหลักฯ และมีความเห็นว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓ ปัจจุบันมีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจา จัดทำขึ้น ในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพ
และค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๑๓
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลัก ๑ – ๒๓) คิดเป็นร้อยละ ๔๗
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๑ – ๑๔ ก.ย.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี เปลี่ยนกันสาด แผ่นยิปซั่ม เปลี่ยนหลังคา และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างของศาลาประชาคม บ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๕ ก.ย.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านโจรก ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทน รร.บ้านโจรก ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ก.ย.๕๗ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด