เดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

อ่าน 442 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  กองสนามจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน A 3 B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่ความเร่งด่วน VII ตอน B
(BP 50/89 – BP 51) บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล.  จำนวน ๙๗ หลัก ระยะทางประมาณ ๔.๑ กม. ในเดือน ส.ค. ได้ระยะทางประมาณ ๑.๙ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๔๘ หลัก ตั้งแต่ BP 50/139 ถึง BP 51
๓.๑.๒  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนที่ออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๒๖ หลัก
๓.๑.๓  ทำการปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง (Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๔ หลัก
๓.๑.๔  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๑๑ สายงานวงรอบ
๓.๑.๕  ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๙๗ หลัก
๓.๑.๖  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน B ได้ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๗  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทางรวม ๒๙.๘ กม. (ต.ค. – ส.ค.๕๗)
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)
๓.๒  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ และคณะรวม ๔ นาย เดินทางไปประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารในการจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕ ณ เมืองอิโปห์ (IPOH) ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ๑๘ – ๒๑ ส.ค.๕๗
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  สภาพภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบๆ เชิงเขา เป็นป่าค่อนข้างทึบสลับกับสวนยาง การเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รถยนต์สามารถวิ่งลัดเลาะตามทางเล็กๆ  ที่เป็นดินพื้นอ่อนบริเวณเชิงเขาลาดชัน ประมาณ ๑ ชม. จากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  ๔๕ นาที
จึงจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จำเป็นจะต้องนอนพักแรมในพื้นที่ ครั้งละ ๓ – ๔ คืน การทำงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้
๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศ ในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกเกือบทุกวัน
ทำให้ในเวลากลางคืนอากาศชื้นและหนาวเย็นมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทาง การทำงาน สุขภาพของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ