เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

อ่าน 444 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  สำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา
๑.๑.๑  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและการสำรวจรายละเอียด
ภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓
๑.๑.๒  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นพื้นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓ ได้จำนวน ๒๒ สถานี
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๔๕
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๐ – ๑๓ ส.ค.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างของศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๔ ส.ค.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก  นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทน รร.บ้านโพนทอง ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ส.ค.๕๗ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด
กับระเบิด และขวาก ดังนี้
๑.๓.๒.๑  กับระเบิด ชนิด MBBSB บริเวณทิศเหนือของ
หลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐ ม. จำนวน ๑ ทุ่น และบริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ ม. จำนวน ๑๑ ทุ่น
๑.๓.๒.๒  กับระเบิด ชนิด TYPE – 69 บริเวณทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม.
๑.๓.๒.๓  กับระเบิด  PMD – 6M จำนวน ๒ ทุ่น บริเวณ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม.
๑.๓.๒.๔  กับระเบิด ชนิด POMZ – 2B จำนวน ๓ ทุ่น บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ – ๓๐๐ ม.
๑.๓.๒.๕  กับระเบิด ชนิด POMZ จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณ
ทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม.
๑.๓.๒.๖  กับระเบิด ชนิด TYPE – 82 – 2S จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม.
๑.๓.๒.๗  กับระเบิด ชนิด TM – 57 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม.
๑.๓.๒.๘  กับระเบิด ชนิด M – 15 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณ
ทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม.
๑.๓.๒.๙  ชนวนระเบิด ชนิด MUV (ชนวนอเนกประสงค์) บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม. จำนวน ๑๗ อัน และบริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม. จำนวน ๒๗ อัน
๑.๓.๒.๑๐  ชนวนระเบิด ชนิด MYB 2 (ชนวนอเนกประสงค์) จำนวน ๑๙ อัน บริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม.
๑.๓.๒.๑๑  ลูกกระสุน ค. ขนาด ๖๑ มม. บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม. จำนวน ๑ ลูก และบริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม. จำนวน ๑ ลูก
๑.๓.๒.๑๒  ลูกกระสุน ค. ขนาด ๘๒ มม. จำนวน ๒ ลูก บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม.
๑.๓.๒.๑๓  ลูกกระสุน ปรส. ขนาด ๘๒ มม. จำนวน ๒ ลูก บริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๐ ม.
๑.๓.๒.๑๔  ขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศเหนือ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐ ม. จำนวน ๓๐ อัน บริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม. จำนวน ๒๙ อัน และบริเวณทิศตะวันออก ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๐๐ ม. จำนวน ๔ อัน