เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗

อ่าน 413 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง และบริเวณที่สันปันน้ำถูกทำลาย ร่วมกับฝ่ายลาว ดังนี้
๒.๑  งานสำรวจพื้นที่ปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง และสันปันน้ำถูกทำลาย
๒.๑.๑  บริเวณช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว
จว.น.น. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายนำผลการสำรวจเก็บรายละเอียด มาจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๙ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนว
สันปันน้ำ ที่แต่ละฝ่ายยึดถือ บริเวณดังกล่าว
๒.๑.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงาน จัดเตรียม
เอกสารวัสดุสำหรับก่อสร้างหลักเขตแดน เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการสำรวจ
เพื่อสร้างหลักเขตแดนดังกล่าว
๒.๑.๔  การรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว  ในฝั่งลาวที่ถูกทำลาย จำนวน ๕ จุด ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันคำนวณ
ผลการรังวัด สัญญาณดาวเทียม GPS แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานแก้ไขหลักเขตแดนคงค้างได้ร้อยละ ๗๕
ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
–  เมื่อ ๗ ส.ค.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยาย ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ณ รร.บ้านห้วยเลา ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. โดยมี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน  ได้รับความร่วมมือและตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านห้วยเลา เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย
๒.๓  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้เคลื่อนย้ายที่ตั้งจาก อ.เชียงของ จว.ช.ร. ไปยัง เลขที่ ๙๘ ม.๑๐ บ้านคำกลาง ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร จว.อ.บ.
เพื่อเตรียมปฏิบัติงานในพื้นที่ของ จว.อ.บ.