เดือน กรกฏาคม ๒๕๕๗

อ่าน 437 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII
ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่ความเร่งด่วน VII ตอน B
(BP 50/89 – BP 51) บริเวณ อ.เบตง จว.ย.ล.  จำนวน ๙๗ หลัก ระยะทางประมาณ ๔.๑ กม. ในเดือน ก.ค. ได้ระยะทางประมาณ ๒.๒ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  ทำการสำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน (Reconnaissance Survey) ในพื้นที่ความเร่งด่วน VII ตอน B ตั้งแต่ BP 50/90-BP 51 ได้จำนวน ๙๗ หลัก
๓.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ตั้งแต่ BP 50/90 – BP 50/138 ได้จำนวน ๔๙ หลัก
๓.๑.๓  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน VII ตอน B ได้ร้อยละ ๕๓
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทางรวม ๒๗.๙ กม. (ต.ค. – ก.ค.๕๗)
คิดเป็นร้อยละ ๙๓ (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)
๓.๒  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  ชุดสำรวจร่วมได้ทำการสำรวจตรวจสอบสถานภาพหลักเขตแดน
ในพื้นที่ความเร่งด่วน IV ตอน A – E (BP 51 – BP 54/166) ซึ่งเป็นถนนเลียบแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในเขต อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบหลักเขตแดนที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างถนนเลียบแนวชายแดนของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๔๑ พร้อมทั้งสำรวจหลักเขตแดนที่ล่อแหลมต่อการพังทลายของลาดหน้าผา เพื่อเสนอกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กต. และกรมทางหลวงต่อไป
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  สภาพภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบๆ เชิงเขา เป็นป่าค่อนข้างทึบสลับกับสวนยาง การเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รถยนต์สามารถวิ่งลัดเลาะตามทางเล็กๆ  ที่เป็นดินพื้นอ่อนบริเวณเชิงเขาลาดชัน ประมาณ ๑ ชม. จากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  ๔๕ นาที
จึงจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จำเป็นจะต้องนอนพักแรมในพื้นที่ ครั้งละ ๓ – ๔ คืน การทำงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้
๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศ ในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกเกือบทุกวัน
ทำให้ในเวลากลางคืนอากาศชื้นและหนาวเย็นมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทาง การทำงาน สุขภาพของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ