เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๗

อ่าน 459 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง ในพื้นที่ จว.อ.บ.  จว.ช.ร. และบริเวณสันปันน้ำถูกทำลายในพื้นที่ จว.พ.ย. และ จว.น.น. ร่วมกับฝ่ายลาว ดังนี้
๒.๑  บริเวณช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.
ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้นำผลการสำรวจฯด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) มาจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๙ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำข้อแนะนำ (Instruction) วิธีการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนวสันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน
ร่างข้อแนะนำฯ แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยฝ่ายลาวขอพิจารณาเพิ่มเติม
๒.๓  การรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว
ในฝั่งลาวที่ถูกทำลาย ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS บนจุดโครงข่ายควบคุมร่วมไทย – ลาว ในฝั่งลาวตอนเหนือที่ถูกทำลาย จำนวน ๕ จุด แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างคำนวณผลการรังวัด
๒.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๗๐ ของแผนการปฏิบัติงาน
เขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๕  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๕.๑  เมื่อ ๑๔ ก.ค.๕๗ กองสำรวจ (ฝ่ายไทย) ได้ทำการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจ
และจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ที่ รร.บรรณโศภิษฐ์ ต.ชนแดน
อ.สองแคว จว.น.น. โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครู นักเรียน และประชาชน
ในพื้นที่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๖๐ คน  ได้รับความร่วมมือและตั้งใจร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บรรณโศภิษฐ์
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย
๒.๕.๒  แม่กองสนามฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่าย พบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วมฯ ที่ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๔ (ห้วยทราย – เชียงของ) เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งชุดสำรวจร่วมฯ
ไปปฏิบัติงานในภูมิประเทศพื้นที่ตอนที่ ๑๕ จว.อ.บ. ตามผลการประชุม JBC ไทย – ลาว ครั้งที่ ๙ ภายในเดือน ก.ค.๕๗