เดือน กรกฎาคม ปี ๒๕๕๗

อ่าน 484 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  ตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๓ ที่ตั้งอยู่
ในปัจจุบัน
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๓ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ปี ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๔๔
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๑ – ๑๔ ก.ค.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี และติดตั้งหลอดไฟส่องสว่างของศาลาประชาคมบ้านโคกเจริญ ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๕ ก.ค.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาการเปรียญ วัดโคกเจริญเทพวราราม ต.ด่าน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก  นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทน ร.ร.เรืองเจริญพัฒนา ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน มิ.ย.๕๗ ได้พบทุ่นระเบิดและ
กับระเบิด ดังนี้
๑.๓.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด MBBSB จำนวน ๒ ทุ่น บริเวณทิศตะวันออกของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๖๐๐ ม.
๑.๓.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด M15 (ดักรถถัง) จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณทิศตะวันออกของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๒๑๐ ม.
๑.๓.๒.๓  ตรวจพบลูกจรวด  RPG – 7 จำนวน ๑ ลูก บริเวณ
ทิศตะวันตกของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐๐ ม.
๑.๓.๒.๔  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด POMZ จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๕๐ ม.
๑.๓.๒.๕  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMD – 6 M จำนวน ๔ ทุ่น บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๘๐ ม.
๑.๓.๒.๖  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด TYPE – 69 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณทิศตะวันออกของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓๐๕ ม.
๑.๓.๒.๗  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๓ – ๘๐ ม. จำนวน ๖๓ อัน และ บริเวณ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๓ (ปัจจุบัน) ห่างออกไปประมาณ ๑๑๐ ม. จำนวน ๕ อัน