เดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

อ่าน 423 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII
ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน A (BP 50 –
BP 50/89) ระยะทาง ๔.๓ กม. อ.เบตง จว.ย.ล.  ในเดือน มิ.ย.๕๗  ได้ระยะทาง ๒.๒ กม.
มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๓๐ หลัก ตั้งแต่ BP 50/60 – BP 50/89
๓.๑.๒  กำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ใน ตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) จำนวน ๓๘ หลัก
๓.๑.๓  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) จำนวน ๑๐ สายการวงรอบ
๓.๑.๔  ทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary  Pillars/Markers) จำนวน ๙๐ หลัก
๓.๑.๕  ผลการปฏิบัติงานในพื้นที่ความเร่งด่วน VII ตอน A ได้ร้อยละ ๑๐๐
๓.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง ๒๕.๗ กม. (ต.ค. – มิ.ย.๕๗) คิดเป็นร้อยละ ๘๖ (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)
๓.๒  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๓.๒.๑  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ  แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (กชภ.) ไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๐๑ (ฝ่ายไทย) ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์  อ.หาดใหญ่  จว.ส.ข.  เมื่อ ๑๐ มิ.ย.๕๗
๓.๒.๒  พ.อ. ศรายุทธ  อยู่สำราญ  แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๑
ณ โรงแรมลีการ์เด้น พลาซ่าหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ระหว่าง ๑๖ – ๑๘ มิ.ย.๕๗
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  สภาพภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบๆ เชิงเขา เป็นป่าค่อนข้างทึบสลับกับสวนยาง การเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รถยนต์สามารถวิ่งลัดเลาะตามทางเล็กๆ  ที่เป็นดินพื้นอ่อนบริเวณเชิงเขาลาดชัน ประมาณ ๑ ชม. จากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  ๔๕ นาที
จึงจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จำเป็นจะต้องนอนพักแรมในพื้นที่ ครั้งละ ๓ – ๔ คืน การทำงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้
๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศ ในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกเกือบทุกวัน
ทำให้ในเวลากลางคืนอากาศชื้นและหนาวเย็นมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทาง การทำงาน สุขภาพของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ