เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๗

อ่าน 409 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๔
๑.๑.๒  ผลการสำรวจพบหลักเขตแดนที่ ๑๔ (หลักคอนกรีต) ทั้งนี้
ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา มีความเห็นตรงกันเกี่ยวกับผลการสำรวจที่ตั้งที่ถูกต้อง
ของหลักเขตแดนเดิมในอดีต และมีความเห็นว่าที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๔ ปัจจุบัน
เป็นที่ตั้งที่ถูกต้องแล้ว  ซึ่งมีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาที่จัดทำขึ้นในปี
ค.ศ. ๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ. ๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบสภาพและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๑๔
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๔๓
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๑๒ – ๑๕ มิ.ย.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้า และหลอดไฟส่องสว่างของศาลาประชาคมบ้านโสรถาวร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๗ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับ
การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ ศาลาประชาคมบ้านโสรถาวร ต.คูตัน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๘๐ คน  ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก  นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม  และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้แทน รร.บ้านคูตัน  ที่เชิญมาร่วมกิจกรรมด้วย
๑.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่มีลักษณะ
ภูมิประเทศเป็นป่าพื้นที่ลาดชัน และยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีต จึงมีความจำเป็น ต้องตรวจค้นทุ่นระเบิด/กับระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ จึงทำให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๓.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน มิ.ย.๕๗ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด