เดือนมิถุนายน ปี ๒๕๕๗

อ่าน 377 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง ในพื้นที่ จว.อ.บ.  จว.ช.ร. และบริเวณสันปันน้ำถูกทำลายในพื้นที่ จว.พ.ย. และ จว.น.น. ร่วมกับฝ่ายลาว ดังนี้
๒.๑  บริเวณช่องทางบ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย.
–  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) โดยมีจุดสำรวจทุกๆ ๔ x ๒ ม. และได้นำผลการสำรวจฯ มาจัดทำ
แผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๑ ระวาง แล้วเสร็จ
๒.๒  บริเวณช่องน้ำหลุ่ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.
๒.๒.๑  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบ
ประมวลผลรวม (Total Station) โดยมีจุดสำรวจทุกๆ ๔ x ๒ ม. ครอบคลุมสันเขาบริเวณช่องน้ำหลุ ระยะทางประมาณ ๔๘๘ ม. และได้นำผลการสำรวจเก็บรายละเอียดมาจัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๔ ระวาง แต่ข้อมูลยังไม่เพียงพอต่อการพิจารณาแนวสันปันน้ำได้
๒.๒.๒  ถากถางกรุยแนวพื้นที่เพิ่มเติมตามแนวทางการสำรวจทางขวาง (Cross Section) และได้นำผลการสำรวจฯ มาจัดทำแผนผังสนามเพิ่มเติมอีก จำนวน
๕ ระวาง รวมเป็น ๙ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำข้อแนะนำ (Instruction) วิธีการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมระหว่างแนว
สันปันน้ำที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่
๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐ และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยน
ร่างข้อแนะนำฯ และอยู่ระหว่างหารือเพื่อปรับข้อความให้ตรงกันต่อไป
๒.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๖๕ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๕  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๕.๑  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่ รร.บ้านปางกอม ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. เมื่อ ๑๖ มิ.ย.๕๗  โดยมีกิจกรรม
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำ
หลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านปางกอม  ใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย
๒.๕.๒  แม่กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) เข้าร่วมการสัมมนากับคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง เรื่องการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – ลาว เพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่และผู้แทนองค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ จว.อ.บ. จว.อ.จ. และ
จว.ม.ห. ระหว่าง ๙ – ๑๑ มิ.ย.๕๗ ที่ จว.อ.บ.