เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๗

อ่าน 449 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมและบำรุงรักษาหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII
ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน A (BP 50 – BP 50/89) ระยะทาง ๔.๓ กม. อ.เบตง จว.ย.ล.  ในเดือน พ.ค.๕๗  ได้ระยะทาง ๒.๑ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  สำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน (Reconnaissance Survey)
ได้จำนวน ๙๐ หลัก ตั้งแต่ BP 50 ถึง BP 50/89
๔.๑.๒  สำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๖๐ หลัก ตั้งแต่ BP 50 – BP 50/59
๔.๑.๓  รวมผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน A สรุปผลการปฏิบัติงาน คิดเป็นร้อยละ ๕๐
๔.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ระยะทาง รวม ๒๓.๕ กม. (ต.ค. – พ.ค.๕๗)
คิดเป็นร้อยละ ๗๙ (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)
๔.๒  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๔.๒.๑  พ.อ. ศรายุทธ์  อยู่สำราญ  แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๒๑ (BMWG – 21) ณ โรงแรมหาดใหญ่ พาราไดซ์ รีสอร์ท อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เมื่อ ๒๐ พ.ค.๕๗
๔.๒.๒  พ.อ. ชัยวัฒน์  พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วม
ไทย – มาเลเซีย  ตรวจภูมิประเทศร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย บริเวณหลักเขตแดนที่ ๕๑/๕๐ อ.เบตง จว.ย.ล. และเป็นประธานร่วมกับฝ่ายมาเลเซียในพิธีส่งชุดสำรวจร่วมไทย –มาเลเซีย เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ พื้นที่ความเร่งด่วน VII (BP 50  – BP 51) ณ ด่วนตรวจคนเข้าเมืองเปงกาลัน ฮูลู ประเทศมาเลเซีย/อ.เบตง จว.ย.ล. ระหว่าง ๒๑ – ๒๓ พ.ค.๕๗
๔.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๔.๒.๑  สภาพภูมิประเทศ บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบๆ เชิงเขา เป็นป่าค่อนข้างทึบสลับกับสวนยาง การเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รถยนต์สามารถวิ่งลัดเลาะตามทางเล็กๆ  ที่เป็นดินพื้นอ่อนบริเวณเชิงเขาลาดชัน ประมาณ ๑ ชม. จากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าซึ่งจะใช้เวลาประมาณ  ๔๕ นาที
จึงจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน และเพื่อให้ได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ จำเป็นจะต้องนอนพักแรมในพื้นที่ ครั้งละ ๓ – ๔ คืน การทำงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้
๔.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ ในห้วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนมีฝนตกเกือบทุกวัน
ทำให้ในเวลากลางคืนอากาศชื้นและหนาวเย็นมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอุปสรรค
ต่อการเดินทาง การทำงาน สุขภาพของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ