เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗

อ่าน 440 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง ในพื้นที่ จว.อ.บ. และ จว.ช.ร. และบริเวณสันปันน้ำถูกทำลายในพื้นที่ จว.พ.ย. และ จว.น.น. ร่วมกับฝ่ายลาว ดังนี้
๒.๑  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า)
บ้านร่มโพธิ์ทอง ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร.
๒.๑.๑  จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐ จำนวนทั้งสิ้น ๖ ระวาง แล้วเสร็จ
๒.๑.๒  กำหนดจุดและก่อสร้างหลักเขตแดน จำนวน ๒ หลัก ได้แก่หลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (แบบ ๒) บริเวณยอดภูชี้ฟ้า และหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐/๑ (แบบ ๓) บริเวณเนินเขาห่างจากหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ ประมาณ ๔๐๐ ม. พร้อมทั้งร่วมกันรังวัดค่าพิกัดหลักเขตแดนด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS คำนวณผลการรังวัด และจัดทำเอกสารประกอบหลักเขตแดนร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒.๒  บริเวณช่องทางบ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย.
๒.๒.๑  ถากถางกรุยแนวพื้นที่บริเวณช่องทางบ้านฮวกครอบคลุมสันเขาจากหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๖ ถึงหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๗ ระยะทางประมาณ ๑๓๒ ม. และสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) โดยมีจุดสำรวจทุกๆ ๔ x ๒ ม. แล้วเสร็จ
๒.๒.๒  จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๑ ระวาง
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๓  บริเวณช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.
๒.๓.๑  ก่อสร้างและรังวัดค่าพิกัดหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง (Control Point) ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS จำนวน ๒ หมุด
พร้อมทั้งคำนวณผลการรังวัด จัดทำเอกสารผลการรังวัดและลงนามร่วมกัน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒.๓.๒  สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) โดยมีจุดสำรวจทุกๆ ๔ x ๒ ม. ครอบคลุมสันเขาบริเวณช่องน้ำหลุ ระยะทางประมาณ ๔๘๘ ม.
๒.๓.๓  จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๖ ระวาง
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๔  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘, ๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำข้อแนะนำ (Instruction) วิธีการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจพื้นที่ระหว่างแนวสันปันน้ำ
ที่แต่ละฝ่ายยึดถือบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๘,
๑๙, ๒๐, และ ๑๕ – ๒๑ (ทุ่งหนองบัว) โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างข้อแนะนำฯ
และอยู่ระหว่างหารือเพื่อปรับข้อความให้ตรงกันต่อไป
๒.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๖๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๖  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  การปฏิบัติงานจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อ ๑๔ พ.ค.๕๗ กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับสมาชิก
อบต.ชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๕๐ คน ได้รับความร่วมมือ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างดีมาก นอกจากนี้ ได้สร้างห้องน้ำสาธารณะ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.ชนแดน
อ.สองแคว จว.น.น. จำนวน ๑ หลัง