เดือน เมษายน ๒๕๕๗

อ่าน 495 ครั้ง

ด้านเมียนมา
งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย  – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบ
สภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ พื้นที่ จว.ช.ร.  จว.ช.ม. จว.ม.ส. และ จว.ต.ก. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง และแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ สรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑ บ้านจอท่า
ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส.  พบหลักเขตแดนที่ ๑ เป็นกองหิน สภาพชำรุดลักษณะกองรวมกัน ชุดปฏิบัติงานสนามฯ จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑ ตั้งอยู่บริเวณเชิงดอยผาตั้ง พิกัด 47Q LA 272572 ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจของ ผท.ทหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ พบหลักเขตแดนที่ ๑ เป็นกองหินเช่นกัน
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๒ บ้านปอหมื้อเหนือ ต.แม่คง อ.แม่สะเรียง จว.ม.ส. แต่ไม่สามารถเข้าตรวจสอบบริเวณที่คาดว่าเป็นที่ตั้ง
ของหลักเขตแดนที่ ๒ ได้ เนื่องจากในพื้นที่มีกับระเบิดหลงเหลืออยู่ ชุดปฏิบัติงาน
สนามฯ ได้สอบถามข้อมูลจากราษฎรในพื้นที่ ทราบว่า เมื่อประมาณ ๑๐ ปีที่ผ่านมา
มีกองกำลังของชนกลุ่มน้อยมาตั้งฐาน อยู่บริเวณหลักเขตแดนที่ ๒ หลังจากที่กองกำลังดังกล่าวได้ย้ายฐานไปแล้ว ยังมีวัตถุระเบิดหลงเหลืออยู่และเคยมีวัวของราษฎรเหยียบกับระเบิดตาย จำนวน ๒ ตัว ทำให้ชาวบ้านไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอีกเลย
๓.๑.๓  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๕ บ้านหัวเงา
ต.แม่เงา อ.ขุนยวม จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๕ จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศ ประกอบกับ แผนที่ ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๕ ตั้งอยู่บริเวณฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมา บริเวณพิกัด 47Q LA 614962 ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจของ ผท.ทหาร เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๓ ก็ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๕ เช่นกัน
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๑๐๐
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่วางไว้เดิมจึงมีความจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการสำรวจ
๓.๒.๒  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสูงชันป่าไม้รกทึบต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเป็นพิเศษ เช่นงู ตะขาบ เป็นต้น