เดือน เมษายน ๒๕๕๗

อ่าน 401 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑.  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
๒.๑.๑.๑  จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑:๒๕๐ จำนวนทั้งสิ้น ๕ ระวาง แล้วเสร็จ
๒.๑.๑.๒  ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนามบริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) เป็น ๒ ทิศทาง โดยฝ่ายไทยลากแนวสันปันน้ำขึ้นไปถึงบริเวณยอดเขา (ผ่านบริเวณฐานทหารลาว) ส่วนฝ่ายลาว
ลากแนวสันปันน้ำไม่ผ่านไปถึงยอดเขา จึงได้ร่วมกันจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและความเห็นในการลากแนวสันปันน้ำที่แตกต่างกันดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับใช้ในการพิจารณาแก้ไขปัญหาตามลำดับชั้นต่อไปแล้ว
๒.๑.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
๒.๑.๒.๑  จัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน
๓ ระวาง แล้วเสร็จ
๒.๑.๒.๒  กำหนดจุดและก่อสร้างหลักเขตแดน จำนวน ๓ หลัก ได้แก่หลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (แบบ ๒ ) หลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙/๑ และ ๒ – ๐๙/๒ (แบบ ๓) พร้อมทั้งร่วมกันรังวัดค่าพิกัดหลักเขตแดนด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS คำนวณผลการรังวัดและจัดทำเอกสารประกอบหลักเขตแดนร่วมกัน
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร
๒.๑.๓.๑  จัดทำแผนผังสนาม มาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน
๖ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจะพิจารณากำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนในแผนผังสนาม ต่อไป
๒.๑.๔  บริเวณช่องน้ำหลุ บ้านใหม่ชนแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้เคลื่อนย้ายกำลังพลชุดสำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยไปปฏิบัติงาน สำรวจเก็บรายละเอียด พื้นที่สันปันน้ำถูกทำลาย บริเวณช่องน้ำหลุ ตั้งแต่ ๒๓ เม.ย.๕๗ โดยได้ร่วมกันถากถาง กรุยแนวพื้นที่ เพื่อเตรียมสำหรับการกำหนดจุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง (Control Point) และการสำรวจเก็บรายละเอียดด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) ต่อไป แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่าย ร่วมกันจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนาม บริเวณช่องเม็ก – วังเต่า แล้วเสร็จ และลงนามร่วมกันเป็นที่เรียบร้อย
๒.๑.๖  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๕๐ ของแผนการปฏิบัติงาน
เขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
–  การปฏิบัติงานจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว เมื่อ ๗ เม.ย.๕๗ ณ รร.บ้านฮวก ต.ภูซาง จว.พ.ย. โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครูนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๕๐ คน ได้รับความร่วมมือ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก ทั้งนี้กองสนามฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย