เดือน เมษายน ๒๕๕๗

อ่าน 433 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII
ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน D (BP 31/26 ถึง BP 33) ระยะทาง ๕.๔ กม.  อ.นาทวี จว.ส.ข.  ในเดือน เม.ย.๕๗  ได้ระยะทาง
๒.๕ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๖๒ หลัก ตั้งแต่ BP 32/11 – BP 33 ระยะทางประมาณ ๒.๙ กม.
๔.๑.๒  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) ได้จำนวน ๑๒ หลัก
๔.๑.๓  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) ได้จำนวน  ๗  สายงานวงรอบ
๔.๑.๔  ทำการปรับปรุงหลักเขตแดนให้มั่นคงแข็งแรง(Upgrading Boundary Pillars/Markers) จำนวน  ๕  หลัก
๔.๑.๕  ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) จำนวน ๑๒๐ หลัก
๔.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๔.๒.๑  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบ ๆ เชิงเขาเป็นป่าโปร่ง สลับกับสวนยางพารา การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รถยนต์สามารถวิ่งเข้าถึงบริเวณเชิงเขาจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๔๕ นาที จึงจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจะพักนอนพักแรมในพื้นที่ครั้งละ ๓ – ๔ คืน เนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีแหล่งน้ำการพักแรมแต่ละวันต้องใช้เวลาเดินทางกลับมาที่พักชั่วคราว
ที่มีแหล่งน้ำอีกประมาณ ๔๕ นาที การปฏิบัติงานต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้
๔.๒.๒  สภาพภูมิอากาศในห้วงนี้ไม่มีฝนตกการทำงานในที่โล่งป่าโปร่งเวลากลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าวมาก ส่วนในเวลากลางคืนอากาศชื้นและหนาว
ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่สำรวจและเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทาง  รวม ๒๑.๔ กม. (ต.ค. – เม.ย.๕๗)
คิดเป็นร้อยละ ๗๒  (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)