เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

อ่าน 420 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII
ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน D (BP 31/26 ถึง BP 33) ระยะทาง ๕.๔ กม.  อ.นาทวี จว.ส.ข.  ในเดือน มี.ค.๕๗  ได้ระยะทาง
๒.๕ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  ทำการสำรวจกรุยแนวหลักเขตแดน (Reconnaissance Survey) ได้จำนวน ๑๒๐ หลัก ระยะทางประมาณ ๕.๔ กม. ตั้งแต่ BP 31/26 ถึง BP 33
๔.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๕๘ หลัก ระยะทางประมาณ ๒.๕ กม. ตั้งแต่ BP 31/26 – BP 32/10
๔.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๔.๒.๑  สภาพภูมิประเทศ
๔.๒.๑.๑  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบ ๆ เชิงเขาเป็นป่าโปร่ง สลับกับสวนยางพารา การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน รถยนต์สามารถวิ่งเข้าถึงบริเวณเชิงเขาจากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยเท้าซึ่งจะใช้เวลาประมาณ
๔๕ นาที จึงจะถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยจะพักนอนพักแรมในพื้นที่ครั้งละ ๓ – ๔ คืน เนื่องจากในพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มีแหล่งน้ำการพักแรมแต่ละวันต้องใช้เวลาเดินทาง
กลับมาที่พักชั่วคราวที่มีแหล่งน้ำอีกประมาณ ๔๕ นาที การปฏิบัติงานต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง เพราะการติดต่อสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบาก และเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความ
ไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานได้
๔.๒.๑.๒  สภาพภูมิอากาศในห้วงนี้ไม่มีฝนตกการทำงานในที่โล่งป่าโปร่งเวลากลางวันอากาศจะร้อนอบอ้าวมาก ส่วนในเวลากลางคืนอากาศชื้นและหนาว ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่สำรวจและเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ
๔.๓  อื่น ๆ
–  พล.ท. นพดล  โชติศิริ  จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย และคณะรวม ๑๐ นาย เดินทางไปประชุมปรึกษาหารือระดับประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – มาเลเซีย ณ เมืองโกตากินาบาลู
รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ๑๑ – ๑๔ มี.ค.๕๗ (รวมวันเดินทางไป – กลับ)
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทาง  รวม ๑๘.๕ กม. (ต.ค. – มี.ค.๕๗)
คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๑  (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)