เดือน มีนาคม ๒๕๕๗

อ่าน 444 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำแผนผังสนามจำนวนทั้งสิ้น ๕ ระวาง เพื่อนำมาพิจารณาลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพร่วมกัน โดยสามารถจัดทำแผนผังสนามแล้วเสร็จเพิ่มเติมจากเดือน ก.พ.
๒ ระวาง รวมเป็น ๔ ระวาง
๒.๑.๒  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
๒.๑.๒.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันรังวัดค่าพิกัดหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง (Control Point) ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS จำนวน ๔ หมุด พร้อมทั้งคำนวณผลการรังวัดจัดทำเอกสารผลการรังวัดและลงนามร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๒.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานสำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศ ด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) โดยมีจุดสำรวจทุกๆ  ๔ x ๒ ม. ครอบคลุมสันเขาบริเวณยอดภูชี้ดาวรวมระยะทางประมาณ ๓๗๒ ม. แล้วเสร็จ
๒.๑.๒.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๓ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓  บริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร
๒.๑.๓.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันรังวัดค่าพิกัดหมุดควบคุมทางราบและทางดิ่ง (Control Point) ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS จำนวน ๔ หมุด พร้อมทั้งคำนวณผลการรังวัดจัดทำเอกสารผลการรังวัดและลงนามร่วมกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๓.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานสำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศด้วยกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวม (Total Station) โดยมีจุดสำรวจทุกๆ ๔ x ๒ ม. ครอบคลุมสันเขาบริเวณยอดภูชี้ฟ้ารวมระยะทางประมาณ ๖๐๔ ม. แล้วเสร็จ
๒.๑.๓.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดทำแผนผังสนามมาตราส่วน ๑ : ๒๕๐ จำนวน ๖ ระวาง แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๔  บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายเปรียบเทียบร่างรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนาม แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๓๕ ของแผนการปฏิบัติงาน
เขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๒.๑  แม่กองสนามฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่าย พบปะหารือเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วมฯ เมื่อ ๑๕ มี.ค.๕๗
ที่ศาลาอเนกประสงค์บ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้เร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานสำรวจฯ ที่คณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบร่วมกันแล้ว
๒.๒.๒  กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) ได้ดำเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน ตามแนวชายแดนไทย – ลาว เพื่อเสริม
การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว สรุปได้ดังนี้
๒.๒.๒.๑  เมื่อ ๑๗ มี.ค.๕๗ มีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับ
คณะครู นักเรียน รร.บ้านรักแผ่นดิน ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร. และประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับ รร.บ้านรักแผ่นดิน
เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย
๒.๒.๒.๒  ได้สร้างห้องน้ำห้องส้วมสาธารณะ ให้กับชุมชนบ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย. จำนวน ๑ หลัง