เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อ่าน 429 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑o , ๑๑ และ
๑๕ – ๑๒ อ.สิรินธร จว.อ.บ.แล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานร่วมกันเรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบร่างรายงานชี้แจงเหตุผล  การลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณ
หลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก
อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพื่อปรับความเห็นของแต่ละฝ่ายลงในร่างรายงานฯ ให้สมบูรณ์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยฝ่ายลาวขอพิจารณาเพิ่มเติม
๒.๑.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม บริเวณ
บนหน้าผา และกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว สำหรับแนวสันปันน้ำที่เหลือ
ในแผนผังสนาม และจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ให้ลงไปกำหนดร่วมกันในภูมิประเทศจริงต่อไป
๒.๑.๔  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๖ – o๙/๑ , ๑๖ – o๙/๒ , ๑๖ – o๙/๓ และ ๑๖ – o๙/๔ (ช่องตาอู) อ.บุณฑริก จว.อ.บ. จำนวน ๖ บริเวณ
แล้วเสร็จ และจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานเรียบร้อยแล้ว
๒.๑.๕  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำแผนผังสนามบริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. จำนวนทั้งสิ้น ๕ ระวาง เพื่อนำมาพิจารณาลากแนวสันปันน้ำ ที่เป็นเอกภาพโดยสามารถจัดทำแผนผังสนามได้ จำนวน ๒ ระวาง
๒.๑.๖  การสำรวจและก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.
๒.๑.๖.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันตรวจสอบภูมิประเทศบริเวณที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เพื่อวางแผนการสำรวจเก็บรายละเอียดจัดทำแผนผังสนามและก่อสร้างหลักเขตแดน และปรับปรุง
ที่พักแรมโดยฝ่ายไทยพักแรมที่บ้านร่มโพธิ์เงิน อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ส่วนฝ่ายลาวพักแรมบนสันเขาบริเวณภูชี้ดาว
๒.๑.๖.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำรวจ
เก็บรายละเอียดภูมิประเทศตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๕๗ โดยร่วมกันถากถางกรุยแนวเพื่อทำการสำรวจเก็บรายละเอียดด้วยกล้อง Total Station และสร้างหมุดควบคุม (Control Point) จำนวน ๔ หมุด
๒.๑.๗  การสำรวจและก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า)
อ.เวียงแก่น  จว.ช.ร
๒.๑.๗.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายร่วมกันตรวจภูมิประเทศบริเวณ
ที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า) อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย เพื่อวางแผนสำรวจเก็บรายละเอียดจัดทำแผนผังสนามและก่อสร้างหลักเขตแดน และตรวจเส้นทางการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานประจำวัน โดยฝ่ายไทยพักแรมที่บ้านฮวก อ.ภูซาง จว.พ.ย. (ระยะทางประมาณ ๓๐ กม.) ส่วนฝ่ายลาวพักแรมที่บ้านปางมอน เมืองคอบ แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว (ระยะทางประมาณ ๔๐ กม.)
๒.๑.๗.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายเริ่มเข้าปฏิบัติงานสำรวจเก็บรายละเอียดในภูมิประเทศตั้งแต่ ๒๔ ก.พ.๕๗ โดยร่วมกันถากถางกรุยแนวเพื่อทำการสำรวจเก็บรายละเอียดด้วยกล้อง Total Station และสร้างหมุดควบคุม (Control Point) จำนวน ๔ หมุด
๒.๑.๘  กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) ได้รับการสนับสนุนกำลังพลชุด รปภ. จาก ทภ.๓ จำนวน ๓๐ นาย (ชุด รปภ. ๒๐ นาย และชุด ช. ๑๐ นาย) เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๗
๒.๑.๙  กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) สามารถปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๒๕
ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๒.๑  แม่กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) อำนวยความสะดวกแก่ นายพูเขา
พมมะวงสา ประธานคณะกรรมการเทคนิคร่วม (JTC) ไทย – ลาว (ฝ่ายลาว) และคณะ จำนวน ๑๘ คน เพื่อตรวจภูมิประเทศบริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) และ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เมื่อ ๕ ก.พ.๕๗ โดยคณะฝ่ายลาวเห็นชอบตำแหน่งที่จะก่อสร้างหลักเขตแดนและมีท่าทีพอใจเป็นอย่างมากที่จะมีการก่อสร้างหลักเขตแดนทั้งสองบริเวณดังกล่าว
๒.๒.๒  จก.ผท.ทหาร/ประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม (JTC)
ไทย – ลาว (ฝ่ายไทย) และคณะเดินทางตรวจการปฏิบัติงานของกองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ ก.พ.๕๗ โดย
แม่กองสนาม (ฝ่ายไทย) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานรวมทั้งปัญหาข้อขัดข้อง
๒.๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่ อบต.ตับเต่า และ รร.อนุบาลตับเต่า ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร. เมื่อ ๑๒ ก.พ.๕๗ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับสมาชิกสภา อบต.ตับเต่า คณะครู นักเรียน รร.อนุบาลตับเต่า และประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนฯ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย