เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อ่าน 506 ครั้ง

ด้านเมียนมาร์
งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย  – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบ
สภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ พื้นที่ จว.ช.ร.  จว.ช.ม. จว.ม.ส. และ จว.ต.ก. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง และแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ สรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๘ บริเวณ
บ้านดอยแสง ต.ปางหมู อ.เมือง จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๘ ที่เป็นหลักไม้
พบเพียงกองหิน ชุดปฏิบัติงานสนามฯ จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้ว คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๘ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q LB 756473 บริเวณทางเหนือ ของช่องทางหัวห้วยปางเจลาน ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจ
ปี พ.ศ.๒๕๑๓ พบหลักเขตแดนที่ ๘ เป็นเสาไม้ที่ผุกร่อนเหลือแต่ซากตอไม้โผล่พ้นดินขึ้นมาเล็กน้อย และบริเวณรอบเสาจะมีก้อนหินวางเรียงรอบซากตอเสาไม้ดังกล่าว
๓.๑.๒  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๙ บริเวณ
บ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๙ ชุดปฏิบัติงานสนามฯ
จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้ว คาดว่า
หลักเขตแดนที่ ๙ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q LB 979720 เป็นบริเวณที่ตั้งเก่าของฐานปฏิบัติการทหารเมียนมา และมีการขุดหลุมบุคคลโดยรอบ ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจ
ปี พ.ศ.๒๕๑๓ ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๙ เช่นกัน
๓.๑.๓  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๒ บริเวณ
บ้านปางคาม ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๑๒ ชุดปฏิบัติงานสนามฯ จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้ว
คาดว่าหลักเขตแดนที่ ๑๒ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q MB 164820 เป็นบริเวณยอดดอย
กงกาษผี ซึ่งปัจจุบันมีก่อสร้างเป็นศาลาพุทธสิงห์ทับตำแหน่งบริเวณที่ตั้งหลักเขตแดน
ที่ ๑๒ โดยหน่วยทหารไทยในพื้นที่ ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจปี พ.ศ.๒๕๑๓ ไม่พบ
หลักเขตแดนที่ ๑๒ เช่นกัน
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๔๐
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่วางไว้เดิมจึงมีความจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการสำรวจ
๓.๒.๒  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสูงชันป่าไม้รกทึบต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเป็นพิเศษ เช่นงู ตะขาบ เป็นต้น