เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

อ่าน 493 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕ ได้จำนวน ๑๒ สถานี และสำรวจวงรอบบริเวณเส้นทางและทางน้ำ (ห้วยเสม็ด) ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕  ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐ ได้จำนวน ๑๔ สถานี
๑.๑.๒  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่ฝั่งไทยด้านตะวันตก และสำรวจรายละเอียดของเส้นทางและทางน้ำ (ห้วยเสม็ด) ในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา เพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๘
๑.๒.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๒.๒  ชุดสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่ถูกดัดแปลงเป็นบ่อนคาสิโนฝั่งกัมพูชาได้ เนื่องจากต้องรอให้ฝ่ายกัมพูชาประสานขออนุญาตจากเอกชนเจ้าของพื้นที่ก่อน
๑.๒.๓   การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ก.พ.๕๗ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด/
กับระเบิด บริเวณพื้นที่สำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๕ ดังนี้
๑.๒.๓.๑  ตรวจพบลูกกระสุน AK47 (อาก้า) จำนวน 146 นัด บริเวณพิกัด UA 597962
๑.๒.๓.๑  ตรวจพบปืนเซกาเซ่ (ชำรุด) จำนวน ๑ กระบอก
บริเวณพิกัด UA 599962
๑.๒.๓.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด POMZ – 2 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 600962
๑.๒.๔  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – กัมพูชา
๑.๒.๔.๑  เมื่อ ๑๑ – ๑๔ ก.พ.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมทาสีรั้วและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสกล ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๔.๒  เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ ก.พ.๕๗  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ติดตั้งระบบไฟฟ้าและหลอดไฟส่องสว่าง ศาลาประชาคมบ้านปะคำ ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
๑.๒.๔.๓  เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๗ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนระหว่างประเทศ ณ บ้านสกล ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่
ที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ  ๒๐๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านสกล ด้วย