เดือน มกราคม ๒๕๕๗

อ่าน 428 ครั้ง

ด้านเมียนมาร์
งานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย  – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบ
สภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ พื้นที่ จว.ช.ร.  จว.ช.ม. จว.ม.ส. และ จว.ต.ก. โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ปฏิบัติงานสำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – เมียนมา และตรวจสอบสิ่งปลูกสร้าง และแนวถนนบริเวณสันปันน้ำ สรุปได้ดังนี้
๓.๑.๑  เคลื่อนย้ายชุดปฏิบัติงานสนามฯ จากที่ตั้งปกติ ผท.ทหาร เข้าที่ตั้งในเขต อ.เมือง จว.ม.ส. เมื่อ ๑๗ ม.ค.๕๗
๓.๑.๒  ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ก่อนปฏิบัติงานสำรวจในภูมิประเทศ
๓.๑.๓  สำรวจตรวจสอบสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๗ บริเวณ
บ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาม่อง อ.เมือง จว.ม.ส. ไม่พบหลักเขตแดนที่ ๗ ชุดปฏิบัติงานสนามฯ จึงพิจารณาลักษณะสภาพภูมิประเทศประกอบกับแผนที่ชุด L 7018 แล้วคาดว่า
หลักเขตแดนที่ ๗ ตั้งอยู่บริเวณพิกัด 47Q LB 782261 เป็นบริเวณริมห้วยแม่สวยอู
ซึ่งไหลจากเทือกเขาแดนลาวลงสู่แม่น้ำปาย ไปทางทิศตะวันตกประมาณ ๒๐ ม. และห่างจากแม่น้ำปายไปทางทิศเหนือประมาณ ๑๐ ม. ซึ่งข้อมูลผลการสำรวจปี พ.ศ.๒๕๑๓ พบว่าหลักเขตแดนที่ ๗ เป็นหลักไม้ ปลายหลักเป็นรูปหัวบัว สูงประมาณ ๒ ม. ตั้งอยู่บริเวณริมห้วยแม่สวยอู และแม่น้ำปายเช่นกัน
๓.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๑๐
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่วางไว้เดิมจึงมีความจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการสำรวจ
๓.๒.๒  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ภูมิประเทศสูงชันป่าไม้รกทึบต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษเป็นพิเศษ เช่นงู ตะขาบ เป็นต้น