เดือน มกราคม ๒๕๕๗

อ่าน 400 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจสภาพภูมิประเทศบริเวณช่องจอม เส้นทาง และ ทางน้ำ
ที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๕ ที่จัดทำขึ้นในปี
ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุม จำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของ
หมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบ และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๓  กรุยแนวสำหรับการสำรวจวงรอบและสำรวจรายละเอียด
ภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของหลักเขตแดนที่ ๑๕
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๗
๑.๒.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า
๑.๒.๒  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ม.ค.๕๗ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด/
กับระเบิด บริเวณพื้นที่สำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๕ ดังนี้
๑.๒.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด TYPE – 69 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 595965
๑.๒.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด M15 (ดักรถถัง) จำนวน 1 ทุ่น บริเวณพิกัด UA 595964
๑.๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – กัมพูชา
๑.๒.๓.๑  เมื่อ ๑๐ พ.ค.๕๗ กองสนามฯ ได้สนับสนุนเครื่องดื่ม และอาหารว่างให้กับโรงเรียนบ้านแนงมุด ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.ส.ร. เพื่อใช้ในการ
จัดงานวันเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗
๑.๒.๓.๒  เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๕ ม.ค.๕๗ ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้าและพัดลม ของศาลาเอนกประสงค์บ้านโคกลาว
ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จว.ส.ร.
๑.๒.๓.๓  เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๕๗ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ที่บ้านโคกลาว ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  ๑๕๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ได้มอบยารักษาโรค ของใช้
ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านปลัด ด้วย