เดือน มกราคม ๒๕๕๗

อ่าน 425 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน C (BP29/191 ถึง BP31/26) ระยะทาง ๕.๒ กม.  อ.นาทวี จว.ส.ข.  ในเดือน ม.ค.๕๗  ได้ระยะทาง ๒.๖ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  ทำการสำรวจกรุยแนว (Reconnaissance Survey) ได้จำนวน ๘๐ หลัก ระยะทางประมาณ ๕.๒ กม. ตั้งแต่ BP 29/191 – BP 31/26
๔.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๔๐ หลัก ระยะทางประมาณ ๒.๖ กม. ตั้งแต่
BP 29/191 – BP 30/22
๔.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๔.๒.๑  สภาพภูมิประเทศ
๔.๒.๑.๑  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงมีถนนเลียบแนวชายแดนของประเทศมาเลเซียใกล้ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จว.ส.ข.
การเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจึงต้องเข้าทางฝั่งมาเลเซียและเมื่อลงจากรถยนต์แล้วสามารถ
เดินเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานได้ภายใน ๑ ชม. และขณะเดินทางต้องระวังตัวจากผู้ก่อความ
ไม่สงบด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พรก.ฉุกเฉิน) ของ จว.ส.ข.
๔.๒.๑.๒  สภาพภูมิอากาศ อากาศร้อนอบอ้าว เจ้าหน้าที่
ต้องเตรียมน้ำดื่มไปให้พอเพียงกับการปฏิบัติงานในแต่ละวันเพื่อป้องกันการเป็นโรค
ลมแดด (Heat Stoke)
๔.๓  อื่น ๆ
–  พ.อ.ชัยวัฒน์  พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย พร้อมคณะ จำนวน ๔ นาย เดินทางไปประชุมหารือทางเทคนิค ระดับ
ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย ณ เกาะลังกาวี ประเทศมาเลเซีย ระหว่าง ๒๑ – ๒๔ ม.ค.๕๗ (รวมวันเดินทางไป – กลับ)
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทาง  รวม ๑๓.๔ กม. (ต.ค. – ม.ค.๕๗)
คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๙  (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)