เดือน มกราคม ๒๕๕๗

อ่าน 447 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑o , ๑๑ และ
๑๕ – ๑๒ อ.สิรินธร จว.อ.บ.แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๑.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบร่างรายงานชี้แจงเหตุผล  การลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณ
หลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก
อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพื่อปรับความเห็นของแต่ละฝ่ายลงในร่างรายงานฯ ให้สมบูรณ์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยฝ่ายลาวขอพิจารณาเพิ่มเติม
๒.๑.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม บริเวณ
ที่กำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบเปรียบเทียบเพื่อปรับแก้ให้ตรงกันต่อไป
๒.๑.๔  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๖ – o๙/๑ , ๑๖ – o๙/๒ , ๑๖ – o๙/๓ และ ๑๖ – o๙/๔ (ช่องตาอู) อ.บุณฑริก จว.อ.บ. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างจัดทำบันทึกผลการปฏิบัติงานร่วมกัน
๒.๑.๕  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายจัดทำแผนผังสนามบริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เพื่อนำมาพิจารณาลากแนวสันปันน้ำ ที่เป็นเอกภาพร่วมกัน
แต่ยังมีความเห็นแตกต่างกันในการกำหนดสัญลักษณ์แทนภูมิประเทศลงในแผนผังสนามซึ่งจะเสนอให้แม่กองสนามฯ ทั้งสองฝ่ายพิจารณาแก่ไขปัญหาต่อไป
๒.๑.๖  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้าง
หลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) และ ๒ – ๑๐ (ภูชี้ฟ้า) อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เนื่องจากชุดสำรวจฝ่ายไทยอยู่ระหว่างรอรับการสนับสนุนกำลังพล รปภ. จาก ทบ.
๒.๑.๗  กองสำรวจ (ฝ่ายไทย) สามารถปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๒๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๒.๑  แม่กองสนามฯ (ฝ่ายไทย) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจ
ตรวจภูมิประเทศบริเวณที่จะสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณช่องทางบ้านฮวก – กิ่วหก อ.ภูซาง จว.พ.ย. และบริเวณที่วางแผนจะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ และ ๒ – ๑๐ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๗  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการสำรวจและหารือร่วมกับฝ่ายลาวต่อไป
๒.๒.๒  แม่กองสนามฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่าย พบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วมฯ เมื่อ ๒๓ ม.ค.๕๗ ที่ห้องประชุมสำนักงานควบคุมการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ ๔ (ห้วยทราย –
เชียงของ) เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน
ให้ปฏิบัติงานสำรวจเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่โรงเรียนบ้านแจมป๋อง ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เมื่อวันที่ ๑๕ ม.ค.๕๗ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดน ที่ผ่านมาให้กับคณะอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนแจมป๋อง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย