เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่าน 448 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน A – D อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๒๑.๔ กม. และพื้นที่เร่งด่วน VII ตอน A – B อ.เบตง จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๘.๔ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๙.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ ในพื้นที่เร่งด่วน IXB ตอน B  (BP29/103 ถึง BP29/190) ระยะทาง ๔.๘ กม.  อ.นาทวี จว.ส.ข.  ในเดือน ธ.ค.๕๖ ได้ระยะทาง ๔.๘ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ (Investigation Survey) ได้จำนวน ๘๗ หลัก
๓.๑.๒  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) ได้จำนวน ๗ หลัก
๓.๑.๓  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) ได้จำนวน ๖ สายงานวงรอบ
๓.๑.๔  ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน (Painting & Photography of Boundary Pillars/Markers) ได้จำนวน ๘๗ หลัก
๓.๒  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๒.๑  สภาพภูมิประเทศ
๓.๒.๑.๑  บริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานมีสภาพเป็นภูเขาสูงชัน โดยรอบ ๆ เชิงเขา เป็นป่ารกทึบ สลับกับป่าโปร่งเป็นบางช่วง ทำให้ยามเย็นจะมืดเร็วกว่าปกติ ชุดปฏิบัติงานสำรวจเข้าพื้นที่ในแต่ละครั้งต้องนอนพักแรม ครั้งละ ๓ – ๔ คืน ดังนั้นระหว่างเดินทางและการทำงานต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเพราะการติดต่อกับโลกภายนอกเพื่อขอความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลา
๓.๒.๑.๒  การเดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ต้องใช้เส้นทางในเขตประเทศมาเลเชียเพื่อไม่ให้เป็นที่สังเกตของขบวนการก่อความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนใต้ ใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ ๑.๕ – ๒ ชม. จึงจะถึงเชิงเขาบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน จากนั้นต้องเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปยังหลักเขตแดนบริเวณสันเขาเพื่อปฏิบัติงานสำรวจต่อไป
๓.๒.๒  สภาพภูมิอากาศ มีฝนตกค่อนข้างชุก ช่วงเวลากลางวันอากาศร้อนสลับกับมีฝนตก ช่วงเย็นถึงค่ำอากาศร้อนชื้น และช่วงตอนดึกอากาศจะหนาวเย็นมาก ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทาง การทำงาน สุขภาพของเจ้าหน้าที่ และเครื่องมือสำรวจ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ และลูกมือสำรวจจำเป็นต้องดูแลรักษาตัวเองและเครื่องมือสำรวจเป็นพิเศษ
๓.๓  อื่น ๆ
–  มีเหตุระเบิด จำนวน ๓ จุด เกิดขึ้นใน อ.สะเดา จว.ส.ข. เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๖ มีรายละเอียด ดังนี้ จุดที่ ๑  บริเวณหน้า สภ.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. เวลา ๑๐๔๐  จุดที่ ๒ บริเวณที่จอดรถด้านในสถานีตำรวจ สภ.สะเดา อ.สะเดา จว.ส.ข. เวลา ๑๐๔๐   จุดที่ ๓ บริเวณลานจอดรถด้านหน้าโรงแรมโอลิเวอร์ ใกล้กับร้านแมคโดนัลด์ บ้านด่านนอก ต.สำนักขาม อ.สะเดา จว.ส.ข. เวลา ๑๒๓๐ ข้อมูลเบื้องต้น จุดที่ ๑ และจุดที่ ๒
เป็นระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบภาชนะบรรจุและการจุดชนวน ซุกซ่อนไว้ในรถจักรยานยนต์ ทั้งสองจุดไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนจุดที่ ๓ เป็นระเบิดแสวงเครื่อง คนร้ายได้ซุกซ่อนไว้
ในรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน ขับมาจอดไว้บริเวณดังกล่าว แล้วจุดชนวนระเบิด มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก กองสนามจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ซึ่งตั้งสำนักงานอยู่ที่อาคารเก็บสินค้าเก่า ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. อยู่ห่างจาก สภ.ปาดังเบซาร์ ประมาณ ๕๐๐ ม. ไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ จากเหตุการณ์ดังกล่าว และเจ้าหน้าที่สำรวจปลอดภัยทุกนาย
สรุป  ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทาง  รวม ๑๐.๘ กม. (ต.ค. – ธ.ค.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๒  (ของระยะทาง ๒๙.๘ กม.)