เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่าน 316 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจรายละเอียดภูมิประเทศเพื่อจัดทำแผนผังสนามบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖
๑.๑.๒  สำรวจสภาพภูมิประเทศเพิ่มเติม บริเวณทางน้ำที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ที่มีลักษณะสอดคล้อง
ตามบันทึกวาจาที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๖
๑.๒.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิดให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ รวมทั้งบริเวณพื้นที่
ที่จะสำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๖ มีฐานทหาร บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชา
จึงมีความจำเป็นต้องรอฝ่ายกัมพูชาประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของกัมพูชา
ก่อนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้
ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๒.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ธ.ค.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด
๑.๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – กัมพูชา
๑.๒.๓.๑  เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๗ ธ.ค.๕๖  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ฉาบปูนผนัง ทาสี ติดตั้งระบบไฟฟ้าและพัดลม ศาลาเอนกประสงค์บ้านหนองแรด ต.บักได อ.พนมดงรัก จว.ส.ร.
๑.๒.๓.๒  เมื่อวันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๖ จัดกิจกรรมบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ที่บ้านหนองแรด ต.บักได อ.พนมดงรัก จว.ส.ร. มีประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ  ๑๒๐ คน กองสำรวจฯ ได้มอบยารักษาโรค
ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท ๔ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย