เดือน ธันวาคม ๒๕๕๖

อ่าน 378 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑o , ๑๑ และ ๑๕ – ๑๒ อ.สิรินธร จว.อ.บ.แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบและเปรียบเทียบร่วมกันเพื่อปรับแก้ให้ตรงกันต่อไป  โดยยังมีความเห็นแตกต่างในการลากเส้นเขตแดน
ที่เสนอในแผนผังสนาม  จำนวน ๑ บริเวณ ซึ่งจะเสนอให้แม่กองสนามฯ ทั้งสองฝ่าย พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.๑.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบร่างรายงานชี้แจงเหตุผล  การลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณ
หลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก
อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพื่อปรับความเห็นของแต่ละฝ่ายลงในร่างบันทึกให้สมบูรณ์
แต่ยังไม่แล้วเสร็จ โดยฝ่ายลาวขอพิจารณาเพิ่มเติม
๒.๑.๓  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่างข้อแนะนำ (Instruction) วิธีการทางเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจเก็บรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ระหว่าง
แนวสำรวจทั้งสองฝ่าย บริเวณทุ่งหนองบัว และอยู่ระหว่างหารือเพื่อปรับข้อความ
ให้ตรงกัน
๒.๑.๔  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๖ – o๙/๑ , ๑๖ – o๙/๒ , ๑๖ – o๙/๓ และ ๑๖ – o๙/๔ (ช่องตาอู) อ.บุณฑริก จว.อ.บ. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบและเปรียบเทียบเพื่อปรับแก้ให้ให้ตรงกันต่อไป
๒.๑.๕  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม
บริเวณที่กำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ)
อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบเปรียบเทียบเพื่อปรับแก้ให้ตรงกัน
๒.๑.๖  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้ดำเนินการจัดทำแผนผังสนามบริเวณที่วางแผน         จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เพื่อนำมาพิจารณาลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพร่วมกับฝ่ายลาวต่อไป  จำนวน ๕ ระวาง แล้วเสร็จ
๒.๑.๗  กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) สามารถปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๑๕
ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๒.๑  คณะผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่ายประชุมพบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำ
หลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จว.อ.ด.  เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๕๖ โดยทั้งสองฝ่ายได้กำหนดกรอบเวลาการปฏิบัติงานทางบก
ในงบประมาณ ๒๕๕๗ และเห็นชอบร่วมกันว่าการปฏิบัติงานทุกบริเวณในส่วน
ของเขตแดนทางบกตามผลการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว
ครั้งที่ ๙ ณ โรงแรมแชงกรี – ลา กทม. ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ ส.ค.๕๖ จะต้องมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.๒  แม่กองสนามฯ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ กต. เข้าเยี่ยมคารวะ มทภ.๓   เพื่อหารือเกี่ยวกับปัญหาเขตแดนไทย – ลาว และตรวจภูมิประเทศบริเวณน้ำเหือง จว.พ.ล. และ สบเหือง จว.ล.ย ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ ธ.ค.๕๖
๒.๒.๓  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่โรงเรียนบ้านห้วยเอียน ต.หล่ายงาว อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เมื่อวันที่ ๑๒ ธ.ค.๕๖ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน
บ้านห้วยเอียน เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย