เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อ่าน 362 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  สำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ได้ทั้งหมดจำนวน ๑๘ สถานี
๑.๑.๓  กรุยแนวและสำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลัก
เขตแดนที่ ๑๖
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๕
๑.๒.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ รวมทั้งบริเวณพื้นที่
ที่จะสำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๖ มีฐานทหาร บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชา
จึงมีความจำเป็นต้องรอฝ่ายกัมพูชาประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของกัมพูชา
ก่อนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้
ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๒.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน พ.ย.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิด ดังนี้
๑.๒.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMD – 6M จำนวน ๓ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 540934
๑.๒.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิดชนิด TYPE – 69 จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 549935
๑.๒.๒.๓  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) จำนวน ๒๖ อัน บริเวณพิกัด UA 540934