เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๖

อ่าน 434 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑o , ๑๑ และ
๑๕ – ๑๒ อ.สิริธร จว.อ.บ.แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบและปรียบเทียบร่วมกันเพื่อปรับแก้ให้ตรงกันต่อไป
๒.๑.๒  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบร่างรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณ
หลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก
อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพื่อปรับความเห็นของแต่ละฝ่ายลงในร่างบันทึกที่สมบูรณ์ สำหรับ
ลงนามต่อไป แต่ยังไม่แล้วเสร็จ
๒.๑.๓  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้สร้างข้อแนะนำ (Instruction) วิธีการทางเทคนิคเกี่ยวกับการสำรวจเก็บรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ระหว่างแนวสำรวจ
ทั้งสองฝ่ายบริเวณทุ่งหนองบัว เพื่อให้ฝ่ายลาวพิจารณา
๒.๑.๔  ชุดสำรวจฝ่ายไทยลากเส้นเขตแดนที่เสนอ(Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๖ –o๙/๑ , ๑๖ –o๙/๒ , ๑๖ –o๙/๓ และ ๑๖ – o๙/๔ (ช่องตาอู) อ.บุณฑริก จว.อ.บ. แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมสำหรับนำไปหารือร่วมกับฝ่ายลาวต่อไป
๒.๑.๕  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสำรวจบริเวณที่วางแผน   จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการหารือร่วมกับฝ่ายลาวในการดำเนินการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามต่อไป
๒.๑.๖  ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการลากแนวสันปันน้ำในแผนผังสนาม บริเวณที่กำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๖/๑ และ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบเปรียบเทียบร่วมกัน
เพื่อปรับแก้ให้ตรงกันต่อไป
๒.๑.๗  กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) สามารถปฏิบัติงานได้ร้อยละ ๑๐ ของแผนการปฏิบัติงานเขตแดนทางบก ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๒.๒.  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๒.๑    แม่กองสนามฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่าย พบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วมฯ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๖ ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จว.ช.ร.โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานด้านเอกสารไปก่อน สำหรับงานสำรวจในภูมิประเทศให้รอ
ผลการพบปะหารือของประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว หรือผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ที่จะมีขึ้นต่อไปแม่กองสนามฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำรวจทั้งสองฝ่าย พบปะหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วมฯ เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๖ ที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดบ้านดอนมหาวัน อ.เชียงของ จว.ช.ร.โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติงานด้านเอกสารไปก่อน สำหรับงานสำรวจในภูมิประเทศให้รอผลการพบปะหารือของประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว หรือผู้อำนวยการโครงการร่วมไทย – ลาว ที่จะมีขึ้นต่อไป
๒.๒.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่โรงเรียนบ้านปากอิง ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จว.ช.ร. เมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย.๕๖ โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดนที่ผ่านมาให้กับคณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านปากอิง เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไปอีกด้วย