เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

อ่าน 358 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้ตรวจสอบแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๐ , ๑๑ และ ๑๕ – ๑๒ อ.สิรินธร จว.อ.บ. จำนวน ๑๖ ระวาง เพื่อเตรียมสำหรับนำไปหารือกับฝ่ายลาวเกี่ยวกับการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ต่อไป
๒.๑.๒  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. ในส่วนความเห็นของ
ฝ่ายไทยเพื่อเตรียมสำหรับนำไปจัดทำรายงานร่วมกับฝ่ายลาวต่อไป
๒.๑.๓  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้จัดทำร่างข้อแนะนำ (Instruction) วิธีการทางเทคนิค เกี่ยวกับการสำรวจเก็บรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมในพื้นที่ระหว่างแนวสำรวจ
ทั้งสองฝ่ายบริเวณทุ่งหนองบัว  บ้านทุ่งหนองบัว อ.สิรินธร จว.อบ. เพื่อเตรียมเสนอให้ฝ่ายลาวพิจารณาต่อไป
๒.๑.๔  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้ดำเนินการตรวจสอบแผนผังสนามบริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๖ – ๐๙/๑, ๑๖ – ๐๙/๒, ๑๖ – ๐๙/๓ และ ๑๖ – ๐๙/๔ (ช่องตาอู)
อ.บุณฑริก จว.อ.บ. จำนวน ๒๐ ระวาง  เพื่อเตรียมสำหรับนำไปหารือร่วมกับฝ่ายลาวเกี่ยวกับการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ต่อไป
๒.๑.๕  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารการสำรวจบริเวณที่วางแผน   จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น)
บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการหารือร่วมกับฝ่ายลาวในการดำเนินการลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามต่อไป
๒.๑.๖  ชุดสำรวจฝ่ายไทยได้ดำเนินการลากเส้นสันปันน้ำในแผนผังสนาม พร้อมทั้งกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๓๗ (ภูโจ๊ะโก๊ะ) อ.สิรินธร จว.อ.บ. แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมไว้สำหรับนำไปเปรียบเทียบกับฝ่ายลาวต่อไป
๒.๑.๗  ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของชุดสำรวจร่วม เห็นชอบให้รอการพบปะระหว่างประธานคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมไทย – ลาว เกี่ยวกับแผนการปฏิบัติงานตามบันทึกการประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๙ โดยในระหว่างนี้ ได้มอบหมายให้ชุดสำรวจร่วมฯ ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ
ด้านเอกสารไปก่อน
๒.๒.  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่ศาลาประชาคมบ้านร่มโพธิ์เงิน ต.ปอ อ.เวียงแก่น จว.ชร. เมื่อวันที่ ๒๑ ต.ค.๕๖ โดยมีกิจกรรมการบรรยายเกี่ยวกับแนวเขตแดนไทย – ลาว และการสำรวจจัดทำหลักเขตแดน
ที่ผ่านมา ให้ราษฎรบ้านร่มโพธิ์เงินรับทราบ และได้สอบถามความเห็นเกี่ยวกับการ
ก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) ซึ่งอยู่ในบริเวณหลังหมู่บ้านร่มโพธิ์เงิน
โดยชาวบ้านต้องการให้สร้างหลักเขตแดน จำนวน ๓ หลัก เป็นหลักแบบ ๒ จำนวน
๑ หลัก ณ บริเวณที่วางแผนจะก่อสร้างหลักฯ  ๒ – ๐๙ (เดิม) และหลักแบบ ๓ จำนวน ๒ หลัก บริเวณทางเดินเท้าขึ้นไปถึงสันปันน้ำและบริเวณยอดภูชี้ดาว ทั้งนี้กองสำรวจฯ ได้มอบเครื่องนุ่งห่มและอุปกรณ์กีฬาให้กับประชาชนบ้านร่มโพธิ์เงินที่มาร่วมกิจกรรมด้วย