เดือน ตุลาคม ๒๕๕๖

อ่าน 383 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับ
ฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  ขยายโครงข่ายหมุดหลักฐานทางราบ โดยการสร้างหมุดควบคุมจำนวน ๒ หมุด พร้อมทั้งรังวัดสัญญาณดาวทียม GPS เพื่อนำค่าพิกัดทางราบของหมุดดังกล่าวมาใช้ในการสำรวจวงรอบ และสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ
๑.๑.๓  กรุยแนวและสำรวจวงรอบบริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลัก
เขตแดนที่ ๑๖   ได้จำนวน ๒๐ สถานี
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๓
๑.๒.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๒.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ รวมทั้งบริเวณพื้นที่
ที่จะสำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๖ มีฐานทหาร บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชา
จึงมีความจำเป็นต้องรอฝ่ายกัมพูชาประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของกัมพูชา
ก่อนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้
ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๒.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ต.ค.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและ
กับระเบิด ดังนี้
๑.๒.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMD – 6M จำนวน ๓ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 540934
๑.๒.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิดชนิด TYPE – 69 จำนวน ๖ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 549935 จำนวน ๒ ทุ่น  บริเวณพิกัด  UA 549934 จำนวน ๒ ทุ่น  และบริเวณพิกัด UA 551934 จำนวน ๒ ทุ่น
๑.๒.๒.๓  ตรวจพบกับระเบิดชนิด POMZ จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณพิกัด  UA 539934
๑.๒.๒.๔  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) จำนวน ๔๗ อัน บริเวณพิกัด UA 543936 จำนวน ๕ อัน  บริเวณพิกัด UA 540935 จำนวน ๑๖ อัน บริเวณพิกัด UA 540934 จำนวน ๑๕ อัน  บริเวณพิกัด UA 539934 จำนวน ๑๐ อัน และ
บริเวณพิกัด UA 550933 จำนวน ๑ อัน