เดือน กันยายน ๒๕๕๖

อ่าน 384 ครั้ง

ด้านเมียนมา
งานสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – เมียนมา ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณด่านสิงขร – มอต่อง อ.เมือง จว.ป.ข. ร่วมกับฝ่ายเมียนมา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  ทำการสำรวจงานวงรอบเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ที่สำรวจเก็บรายละเอียด
ภูมิประเทศเพิ่มเติมจากเดือน ส.ค.๕๖
๓.๒  ทำการกรุยแนวและสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ทั้งหมด (๐.๔๖ ตร.กม.)
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงมีอันตรายจาก
วัตถุระเบิดที่วางไว้เดิมจึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อน
๓.๓.๒  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ป่าไม้รกทึบ ต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษ
เป็นพิเศษ เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น
๓.๓.๓  รวมทั้งขณะนี้เป็นฤดูฝน สภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานมีฝนตกชุกตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้า และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน