เดือน กันยายน ๒๕๕๖

อ่าน 405 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  จัดทำเอกสารบันทึกผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๑๗
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๔  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๒
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อ ๙ ก.ย.๕๖ โดยจัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ณ บ้านตาเกาว์ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.ส.ร. ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๖๐ คน ได้รับความร่วมมือและตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังมอบยารักษาโรค ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ ๑๙๐ ด้วย
๑.๓.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ รวมทั้งบริเวณพื้นที่
ที่จะสำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๖ มีฐานทหาร บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชา
จึงมีความจำเป็นต้องรอฝ่ายกัมพูชาประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของกัมพูชา
ก่อนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้
ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๓.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ก.ย.๕๖ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด
๑.๓.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด TYPE – 69 จำนวน ๔ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 551932  UA551934 UA551935 และ UA 552934
๑.๓.๒.๒  ตรวจพบกับระเบิดชนิด POMZ จำนวน ๒ ทุ่น บริเวณพิกัด UA 552934 และ UA 544940
๑.๓.๒.๓  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) จำนวน ๒๐ อัน บริเวณพิกัด UA 544940 ตรวจพบจำนวน ๒ อัน บริเวณพิกัด UA 542936 และตรวจพบจำนวน ๑ อัน บริเวณพิกัด UA 542937