เดือน กันยายน ๒๕๕๖

อ่าน 335 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. ที่ชุดสำรวจฯ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอเป็นสองทิศทาง ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ และได้หารือกันเกี่ยวกับการจัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) ในแผนผังสนามให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖ ตามบันทึกการประชุม
JBC – 9
๒.๑.๒  จัดทำบันทึกผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้ และได้หารือกันเกี่ยวกับขั้นตอน
และวิธีการในการพิจารณาลากแนวสันปันน้ำที่เป็นเอกภาพในแผนผังสนามตามบันทึก
การประชุม JBC – 9
๒.๑.๓  การสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณแก่งผาได
บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายสามารถลงนาม
ในแผนผังสนามแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ ระวาง ส่วนแผนผังสนามอีก จำนวน ๒ ระวาง
ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้  และได้หารือกันเกี่ยวกับการชะลอการดำเนินการใด ๆ
ในบริเวณดังกล่าวเนื่องจากทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างกันตามบันทึกการประชุม JBC – 9
๒.๑.๔  ผลการดำเนินงานสำรวจทางเทคนิคในภาพรวมทั้ง ๓ บริเวณ
ไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ กองสำรวจฯ ทั้งสองฝ่ายได้มอบหมายให้ชุดสำรวจพบปะหารือกันเพื่อจัดทำแผนการสำรวจตามบันทึกการประชุม JBC – 9 และนำมาวางแผนการปฏิบัติงานสำรวจในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ร่วมกันต่อไป
๒.๒.  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริม การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่ รร.บ้านสา ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – ลาว มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งคณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นทีที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ไทย – ลาว เป็นอย่างดี
๒.๓   สำรวจและตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียว
๒.๓.๑  ตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียวบริเวณช่องทางผ่านแดนที่มีการดัดแปลงภูมิประเทศที่อาจกระทบต่อสภาพสันปันน้ำบริเวณช่องนาง (ระหว่าง
หลักเขตแดนที่ ๑๖ – ๐๔ ถึง ๑๖ – ๐๕) อ.บุณฑริก จว.อ.บ. พบว่าช่องทางดังกล่าวเป็นช่องทางเล็ก ๆ ไม่มีการบุกรุกดัดแปลงจนทำลายสันปันน้ำที่เป็นเส้นเขตแดน
แต่อย่างใด
๒.๓.๒  กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) พบปะหารือและชี้แจงความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๙ (ภูชี้ดาว) และหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐
(ภูชี้ฟ้า) ให้แล้วเสร็จในปี ๒๕๕๖ ตามบันทึกการประชุม JBC – 9 ให้กับผู้นำท้องถิ่นและ
รองหัวหน้าวนอุทยานภูชี้ฟ้า ในการนี้ผู้นำท้องถิ่นได้ร่วมกำหนดบริเวณที่จะยินยอม
ให้ก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๑๐ โดยประมาณไว้ด้วย