เดือน กันยายน ๒๕๕๖

อ่าน 366 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน
A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๔.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน D  (BP28/46 ถึง BP29)ระยะทาง ๔.๓ กม.  อ.นาทวี จว.ส.ข.  ในเดือน ก.ย.๕๖ ได้ระยะทาง ๒.๒ กม. มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.๑  ทำการกำหนดตำแหน่งและสร้างหลักเขตแดนที่เคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิม ให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง (Refixation Survey) ได้จำนวน ๘ หลัก
๔.๑.๒  ทำการสำรวจตรวจสอบหลักเขตแดนซ้ำด้วยวิธีงานวงรอบ (Resurvey) ได้จำนวน ๔ สายงานวงรอบ
๔.๑.๓  ทำการทาสีและถ่ายรูปหลักเขตแดน ได้ ๙๐ หลัก ตั้งแต่
BP 28/46 – BP 29
๔.๒  การปฏิบัติอื่น ๆ
๔.๒.๑  คณะนายทหารใหม่เดินทางมาทัศนศึกษาและดูงานการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเลีย จำนวน ๑๔ นาย โดยมี พ.อ.จิตรกร  ใบรักษา หน.ผยด.กดฟ.ผท.ทหาร เป็นผู้อำนวยการเดินทาง ระหว่าง ๙ – ๑๓ ก.ย.๕๖ ณ
บ้านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จว.ส.ข. พ.ท.ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ และเจ้าหน้าที่ประจำกองสนามฯ  ให้การต้อนรับ
๔.๒.๒  การจัดการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๕ (JSC-HR-5) โดยมี
พ.อ.ชัยวัฒน์  พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย
เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย พร้อมข้าราชการ ผท.ทหาร รวม ๙ นาย เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมร่วมกับฝ่ายมาเลเซีย ซึ่งมี SR John Elvis Koh, Director of Topographical Survey, Peninsular Malaysia, Mapping Division, Department of Survey and Mapping เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายมาเลเซีย พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายมาเลเซีย รวม ๕ คน
เข้าร่วมประชุมฯ ระหว่าง ๒๔ – ๒๗ ก.ย.๕๖ ณ อ.หัวหิน จว.ป.ข.
๔.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๔.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานบริเวณ อ.นาทวี ในปัจจุบันได้มีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบและเป็นพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงาน
๔.๓.๒  สภาพภูมิอากาศมีฝนตกชุก ประกอบกับสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางและการทำงาน เนื่องจากบริเวณทางขึ้นพื้นที่ต้องใช้
การเดินทางตามลำน้ำเป็นหลักต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
๔.๓.๓  เส้นทางที่เข้าปฏิบัติงานใช้รถวิ่งเข้าเส้นทางฝั่งมาเลเซีย ตอนกลางคืนอากาศค่อนข้างเย็นและชื้นมาก ชุดปฏิบัติงานสำรวจเข้าพื้นที่ต้องนอนพักแรม ครั้งละ ๓ – ๔ คืน ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อเครื่องมือสำรวจ การเจ็บป่วยของกำลังพล และยากต่อการติดต่อประสานงาน
สรุป   ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทางรวม ๒๒.๘  กม. (ต.ค.๕๕ – ก.ย.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)