เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

อ่าน 426 ครั้ง

ด้านเมียนมาร์
งานสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – เมียนมาร์ ปฏิบัติงานสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศบริเวณด่านสิงขร – มอต่อง อ.เมือง จว.ป.ข. ร่วมกับฝ่ายเมียนมาร์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิประเทศในปัจจุบัน โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
๓.๑  อำนวยความสะดวกและสนับสนุนข้อมูลให้กับ ผอ.โครงการร่วมไทย – พม่า
และคณะ ในการส่งชุดสำรวจเข้าปฏิบัติงานในภูมิประเทศและปรึกษาหารือกับ
ฝ่ายเมียนมาร์ก่อนการเริ่มปฏิบัติงาน เมื่อ ๗ ส.ค.๕๖ ณ ห้องประชุมจุดผ่อนปรน
ด่านสิงขร อ.เมือง จว.ป.ข.
๓.๒  ชี้แจงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ให้ทราบถึงแผนการปฏิบัติงานสำรวจของกองสนามสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศร่วมไทย – เมียนมาร์
๓.๓  ก่อสร้างหมุดหลักฐานสถานีหลัก (GPS Master Station) เพื่อรองรับการขยายโครงข่าย GPS ด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ในพื้นที่ปฏิบัติงาน จำนวน ๘ หมุด
โดยแบ่งเป็นสถานีของฝ่ายไทย จำนวน ๔ หมุด และ สถานีฝ่ายเมียนมาร์ จำนวน ๔ หมุด
๓.๔  ขยายโครงข่าย GPS ด้วยการรังวัดสัญญาณดาวเทียม GPS ได้ค่าพิกัดหมุดหลักฐานทางราบที่ก่อสร้างขึ้นใหม่ จำนวน ๘ หมุด ตามข้อ ๓
๓.๕  สำรวจงานวงรอบ ครอบคลุมพื้นที่ที่สำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศ
๓.๖  ทำการสำรวจเก็บรายละเอียดภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ผลงานประมาณร้อยละ ๒๕ ของพื้นที่ทั้งหมด (๐.๔๖ ตร.กม.)
๓.๗  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๗.๑  เนื่องจากเป็นพื้นที่ตามแนวชายแดนยังคงมีอันตรายจากวัตถุระเบิดที่วางไว้เดิมจึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้กับระเบิดให้ปลอดภัยก่อน
๓.๗.๒  พื้นที่ปฏิบัติงานเป็นพื้นที่ป่าไม้รกทึบ ต้องระมัดระวังสัตว์มีพิษ
เป็นพิเศษ เช่น งู ตะขาบ เป็นต้น รวมทั้งขณะนี้เป็นฤดูฝน สภาพอากาศในพื้นที่ปฏิบัติงานมีฝนตกชุกตลอดเวลา ทำให้ปฏิบัติงานได้ล่าช้า และต้องเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน
๓.๗.๓  การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด ตรวจพบลูกเครื่องยิงลูกระเบิด MOTAR-21 จำนวน ๖ ลูก ตรวจพบบริเวณพิกัด 47 P NC 704036 จำนวน ๔ ลูก
ตรวจพบบริเวณพิกัด 47 P NC 703034 จำนวน ๑ ลูก และตรวจพบบริเวณพิกัด 47 P NC 702034 จำนวน ๑ ลูก