เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

อ่าน 418 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศ.ก. และ จว.ส.ร.  ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจเส้นทางและลักษณะภูมิประเทศฝ่ายเดียวเพื่อเตรียมการสำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๖ ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา
๑.๑.๒  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้องตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๖ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๓  จัดทำเอกสารบันทึกผลการสำรวจร่วมไทย – กัมพูชา ในการตรวจสอบและค้นหาที่ตั้งที่ถูกต้องของหลักเขตแดนที่ ๑๗
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๑
๑.๒  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
ตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา เมื่อ ๗ ส.ค.๕๖ โดยจัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – กัมพูชา ณ บ้านหมอนเจริญ ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๔๐ คน ได้รับความร่วมมือและ
ตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างดีมาก นอกจากนี้กองสนามฯ ยังมอบยารักษาโรค
ของใช้ในครัวเรือน เครื่องนอน เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านบักจรัง ด้วย
๑.๓.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ รวมทั้งบริเวณพื้นที่
ที่จะสำรวจหลักเขตแดนที่ ๑๖ มีฐานทหาร บ้านและพื้นที่เกษตรกรรมของกัมพูชา
จึงมีความจำเป็นต้องรอฝ่ายกัมพูชาประสานหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ของกัมพูชา
ก่อนเข้าสำรวจบริเวณดังกล่าว ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้
ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๓.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ส.ค.๕๖ ไม่พบทุ่นระเบิดและกับระเบิด