เดือน สิงหาคม ๒๕๕๖

อ่าน 331 ครั้ง

ด้านมาเลเซีย
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย  ทำการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซมหลักเขตแดนตามแนวชายแดนไทย – มาเลเซีย ในพื้นที่เร่งด่วน XV ตอน K อ.ธารโต จว.ย.ล. ระยะทางประมาณ ๔.๐ กม. และพื้นที่เร่งด่วน IXA ตอน
A – D อ.สะเดา อ.นาทวี จว.ส.ข. ระยะทางประมาณ ๑๘.๘ กม. รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ ๒๒.๘ กม. โดยมีผลการปฏิบัติงานดังนี้
๓.๑  ชุดสำรวจร่วมฯ ทำการสำรวจ  ในพื้นที่เร่งด่วน  IXA ตอน D  (BP28/46 ถึง BP29)ระยะทาง ๔.๓ กม.  อ.นาทวี จว.ส.ข.  ในเดือน ส.ค.๕๖ ได้ระยะทาง ๒.๑ กม.
มีรายละเอียดดังนี้
๓.๑.๑  ทำการสำรวจกรุยแนว ตั้งแต่ BP 28/46 ถึง BP 29
๓.๑.๒  สำรวจ ตรวจสอบหลักเขตแดนด้วยวิธีงานวงรอบ ตั้งแต่ BP 28/46 ถึง BP 29
๓.๒  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๓.๒.๑  พ.ท.ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร  เข้าร่วมประชุมเตรียมการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (BORDER MANAGEMENT WORKING GROUP : BMWG) ครั้งที่ ๑๙ ณ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เมื่อ ๒ ส.ค.๕๖
๓.๒.๒  พ.อ.ชัยวัฒน์  พรมทอง ผอ.กดฟ.ผท.ทหาร/ผอ.โครงการร่วมไทย – มาเลเซีย เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมเตรียมการ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (REGIONAL BORDER COMMITTEE : RBC) ครั้งที่ ๑๐๐ ณ ห้องประชุม มทบ.๔๒ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. เมื่อ ๑๓ ส.ค.๕๖
๓.๒.๓  พ.ท.ศรายุทธ  อยู่สำราญ แม่กองสนามฯ พร้อมเจ้าหน้าที่
สำรวจ รวม ๕ นาย จัดการประชุมคณะทำงานรวบรวมเอกสารในการจัดทำบันทึกประวัติศาสตร์ การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ ๔ (FOURTH MEETING OF THE JOINT COMPILATION AND DOCUMENTATION GROUP FOR
THE DOCUMENTATION OF THE HISTORICAL RECORD THE JOINT THAILANND – MALAYSIA BOUNDARY DEMARCATION AND SURVEY : JCDG – HR – 4) ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำรวจฝ่ายมาเลเซีย ณ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ระหว่าง ๑๔ – ๑๖ ส.ค.๕๖
๓.๒.๔  พ.ท.ศรายุทธ  อยู่สำราญ  แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านการจัดการชายแดนไทย – มาเลเซีย (BORDER MANAGEMENT WORKING GROUP : BMWG) ครั้งที่ ๑๙ ณ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. ระหว่าง ๒๘ – ๓๐ ส.ค.๕๖
๓.๓  ปัญหาและอุปสรรค
๓.๓.๑  พื้นที่ปฏิบัติงานปัจจุบัน เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุร้ายของ
ผู้ไม่หวังดี เพราะเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้
๓.๓.๒  สภาพภูมิอากาศแปรปรวน คือมีฝนตกชุกและอากาศร้อนอบอ้าวสลับกันซึ่งอาจมีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าที่และเครื่องมือสำรวจ
๓.๓.๓  สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชัน การเข้าถึงที่หมายจำเป็น
ต้องเดินทางด้วยเท้า ตามลำน้ำซึ่งใช้เวลาหลายชั่วโมง ทำให้เจ้าหน้าที่มีความเสี่ยง
ต่อการถูกทำร้ายของสัตว์ป่า และการเจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติงาน
สรุป   ผลการปฏิบัติงาน ได้ระยะทางรวม ๒๐.๖  กม. (ต.ค.๕๕ – ส.ค.๕๖) คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔  (ของระยะทาง ๒๒.๘ กม.)