เดือนสิงหาคม ๒๕๕๖

อ่าน 508 ครั้ง

ด้านลาว
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว  สำรวจ
เก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนาม บริเวณพื้นที่ที่มีปัญหาหลักเขตแดนคงค้าง
ในพื้นที่ จว.อ.บ.  และ จว.ช.ร.  ร่วมกับฝ่ายลาว และงานที่สนับสนุนการสำรวจ ดังนี้
๒.๑  ชุดสำรวจร่วมทั้งสองฝ่ายได้พบปะหารือกันเพื่อติดตามความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานที่คงค้าง ดังนี้
๒.๑.๑  จัดทำรายงานชี้แจงเหตุผลการลากเส้นเขตแดนที่เสนอ (Proposed Boundary Line) บริเวณหลักเขตแดนที่ ๑๕ – ๑๖ และ ๑๕ – ๑๗ (ช่องเม็ก – วังเต่า) เทศบาลตำบลช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. ที่ชุดสำรวจฯ ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นแตกต่างกันในการลากเส้นเขตแดนที่เสนอเป็นสองทิศทาง ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๒  จัดทำบันทึกผลการสำรวจเก็บรายละเอียด บริเวณที่วางแผน
จะกำหนดจุดก่อสร้างหลักเขตแดนที่ ๒ – ๐๘ (ผาหม่น) บ้านร่มฟ้าผาหม่น ต.ปอ
อ.เวียงแก่น จว.ช.ร.ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๓  การสำรวจเก็บรายละเอียดและจัดทำแผนผังสนามบริเวณ
แก่งผาได บ้านห้วยลึก ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จว.ช.ร. ชุดสำรวจทั้งสองฝ่ายสามารถ
ลงนามในแผนผังสนามแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ ระวาง ส่วนแผนผังสนามอีก จำนวน
๒ ระวาง ยังไม่สามารถลงนามร่วมกันได้
๒.๑.๔  ผลการดำเนินงานสำรวจทางเทคนิคในภาพรวมทั้ง ๓ บริเวณ
ไม่มีความคืบหน้า ทั้งนี้ ผท.ทหาร ได้แจ้งให้ กต. ทราบแล้ว และได้มีการประชุม JBC ไทย – ลาว ครั้งที่ ๙ เมื่อ ๑๓ – ๑๕ ส.ค.๕๖ ณ โรงแรมแชงกรี – ลา ก.ท. ซึ่งที่ประชุมฯ ได้พิจารณามอบหมายให้คณะอนุกรรมการเทคนิคร่วม (JTC) ไทย – ลาว ดำเนินการแก้ไขปัญหาเขตแดนที่คงค้างในหลายบริเวณ
๒.๒.  การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชน
เพื่อเสริม การปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว
ที่ รร.บ้านปงใหม่ ต.สบบง อ.ภูซาง จว.พ.ย. โดยจัดให้มีการบรรยายความรู้เกี่ยวกับ
แนวเขตแดนไทย – ลาว มอบเครื่องเขียนและอุปกรณ์กีฬา ซึ่งคณะครูอาจารย์ นักเรียนและประชาชนในพื้นทีที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ไทย – ลาว เป็นอย่างดี
๒.๓   สำรวจและตรวจภูมิประเทศฝ่ายเดียว
๒.๓.๑  ตรวจสอบสภาพหมุดหลักฐานในโครงข่ายหมุดหลักฐานดาวเทียม GPS   ร่วมไทย – ลาว ที่ใช้ในโครงการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว หมายเลข ๓๐๖๔ สถานที่ตั้ง รร.บ้านแก้งกอก อ.ศรีเมืองใหม่ จว.อ.บ.
หมุดหลักฐานอยู่ในสภาพดี สามารถใช้เป็นหมุดอ้างอิงในการรังวัดต่อไปได้
๒.๓.๒  สำรวจเก็บรายละเอียดร่องน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของฝายห้วยเว่อ             บริเวณบ้านทุ่งหนองบัว ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อ.บ. เพิ่มเติมจากเดือน ก.ค.๕๖                 เพื่อเตรียมข้อมูลสำหรับใช้พิสูจน์ข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่าร่องน้ำสาขาต่าง ๆ ทั้งหมด
ที่ไหลลงฝายห้วยเว่อ นั้น ตัดกับแนวสันปันน้ำที่ฝ่ายลาวยึดถือ  และจะใช้เป็นข้อมูลยืนยันได้ว่าทิศทางที่ฝ่ายไทยยึดถือนั้นเป็นสันปันน้ำต่อเนื่อง
๒.๔  การปฏิบัติงานอื่น ๆ
๒.๔.๑  กองสำรวจฯ ทั้งสองฝ่ายจัดทำบันทึกผลการสำรวจและการจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว ของกองสนามฯ  ตั้งแต่ ๑ มิ.ย.๕๒ ถึง
๓๑ ก.ค.๕๖ ที่ อ.เชียงของ จว.ช.ร. ราชอาณาจักรไทย เมื่อ ๕ ส.ค.๕๖
๒.๔.๒  แม่กองสนามฯ เป็นผู้แทน ผท.ทหาร เดินทางไปราชการต่างประเทศ เพื่อเข้าร่วมการตรวจพื้นที่ร่วมในการกำหนดขอบเขตการก่อสร้างเส้นทางและด่านสากลในบริเวณชายแดนไทย – ลาว ระหว่างหลักเขตแดนที่ ๕ – ๑๖/๑ ถึง ๕ – ๑๖/๒ (บริเวณช่องภูดู่) เมืองปากลาย แขวงไชยบุรี สปป.ลาว ระหว่าง ๒ – ๕ ส.ค.๕๖
๒.๔.๓  กองสำรวจฯ (ฝ่ายไทย) เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการ
เขตแดนร่วมไทย – ลาว ครั้งที่ ๙ ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย ระหว่าง
๑๓ – ๑๕ ส.ค.๕๖
๒.๔.๔  อำนวยความสะดวกและบรรยายสรุปการปฏิบัติงานของกองสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมไทย – ลาว ให้กับ เสธ.ทหาร และคณะ
ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนทางบกร่วมระหว่างไทย – ลาว และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่ จว.ช.ร. และ จว.ช.ม. ระหว่าง ๑๗