เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๖

อ่าน 407 ครั้ง

ด้านกัมพูชา
งานสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา ปฏิบัติงานสำรวจ
ในพื้นที่ตอนที่ ๕ (หลักเขตแดนที่ ๑ – ๒๓) ในเขต จว.ศรีสะเกษ และ จว.สุรินทร์  ร่วมกับฝ่ายกัมพูชา เพื่อสำรวจสภาพและที่ตั้งของหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา โดยมี
ผลการปฏิบัติงานดังนี้
๑.๑  ปฏิบัติงานสำรวจสภาพและที่ตั้งหลักเขตแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๑.๑  สำรวจลักษณะภูมิประเทศและค้นหาหมายพยานที่มีลักษณะสอดคล้อง ตามบันทึกวาจาแสดงที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ ที่จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๒  กรุยแนวและสำรวจรายละเอียดภูมิประเทศ เพื่อจัดทำแผนผังสนาม        บริเวณพื้นที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗
๑.๑.๓  กำหนดจุดที่ตั้งหลักเขตแดนที่ ๑๗ ที่มีลักษณะสอดคล้อง                    ตามบันทึกวาจา จัดทำขึ้นในปี ค.ศ.๑๙๐๘ – ๑๙๐๙ และ ค.ศ.๑๙๑๙ – ๑๙๒๐
๑.๑.๔  จัดทำเอกสารรายงานการสำรวจประจำวัน
๑.๑.๕  รวมผลการปฏิบัติงานได้ประมาณร้อยละ ๓๐
๑.๒ การปฏิบัติการจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา สรุปได้ดังนี้
๑.๒.๑  เมื่อ ๒๗ มิ.ย. – ๒ ก.ค.๕๖  ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี             เทพื้นคอนกรีต  และสร้างห้องสุขา ของศาลาประชาคม หมู่บ้านประกายเพชร                  ต.แนงมุด อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์
๑.๒.๒  เมื่อ ๑๐ ก.ค.๕๖ จัดกิจกรรมการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนร่วมไทย – กัมพูชา และความรู้เกี่ยวกับแนวเขตแดน
ไทย – กัมพูชา ณ บ้านจารย์ ต.โคกเคียน อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์  ซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๗๐ คน ได้รับความร่วมมือ และตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรม
อย่างดีมาก นอกจากนี้ กองสนามฯ ยังได้มอบยารักษาโรค  ของใช้ในครัวเรือน
เครื่องนอน  เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านจารย์ ด้วย
๑.๓.  ปัญหาและอุปสรรค
๑.๓.๑ พื้นที่ปฏิบัติงานฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา ยังเป็นพื้นที่ที่มีอันตรายจากสนามทุ่นระเบิดที่วางไว้เดิมในอดีตเป็นจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องตรวจค้นและเก็บกู้ทุ่นระเบิด ให้ปลอดภัยก่อนที่จะปฏิบัติงานสำรวจ ทำให้การปฏิบัติงาน             เป็นไปด้วยความล่าช้า นอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่อีกด้วย
๑.๓.๒ การตรวจพบทุ่นระเบิด/กับระเบิด
การปฏิบัติงานในช่วงเดือน ก.ค.๕๖ ได้ตรวจพบทุ่นระเบิดและ            กับระเบิด  ดังนี้
๑.๓.๒.๑  ตรวจพบกับระเบิด ชนิด PMN-2 บริเวณทิศเหนือ ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๕๐ ม.  จำนวน ๕ ทุ่น และบริเวณ               ทิศตะวันตกเฉียง
๑.๓.๒.๒  ตรวจพบระเบิดดักรถถัง ชนิด TM – 57                  จำนวน ๑ ทุ่น บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน             ประมาณ ๒๖๐ ม.
๑.๓.๒.๓  ตรวจพบลูกกระสุน ปรส. ขนาด ๗๕ มม.              จำนวน ๔ ลูก  ลูกกระสุนปืนใหญ่ ขนาด ๗๕ มม. จำนวน ๒ ลูก และลูกกระสุน ค.ขนาด ๘๒ มม. จำนวน ๒ ลูก บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๘๖ ม.
๑.๓.๒.๔  ตรวจพบขวาก (ล้มลุก) บริเวณทิศเหนือของ                 หลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ระยะประมาณ ๑๕๐ ม. จำนวน ๔๘ อัน  ระยะประมาณ ๒๕๐ ม. จำนวน ๒๐ อัน และระยะประมาณ ๕๑ ม. จำนวน ๔๐ อัน บริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๒๗๐ ม. จำนวน ๕ อัน และบริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้ของหลักเขตแดนที่ ๑๗ ปัจจุบัน ประมาณ ๑๘๖  ม. จำนวน ๘ อัน